Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1700 / 1769

1769

Den første pålitelige bytelling. Stavanger har 2154 innbyggere.

De eldste og noenlunde sikre lister med oversikter over folketallet i Stavanger ble laget på slutten av 1680 tallet. Etter hvert kom flere folketellinger, og ved inngangen til 1701 var det 1385 innbyggere i byen. Senere i det samme århundre økte folketallet med gjennomsnittlig 0,78 % hvert år.

I 1769 ble en ny telling foretatt, og denne gir nok et bedre og mer pålitelig bilde av både folketall, og innbyggernes fordeling på kjønn, alder og yrke i Stavanger.

Slik er resultatene fra denne folketellingen gjengitt i de orginale dokumentene.

”FOLKETELLING 1769 FOR STAVANGER BY”

Summa Mandkjøn 905

Summa Quindkjøn 1249

Summa Summarum 2154

  1. Rangs-Personer, Justitz- og alle andre Kongelige Betiente med deres Hustruer og hos sig havende Børn. 89
  2. Geisteligheden, samt Kirke- og Skoele-Betiente, saa og Studentene, med deres Hustruer og hos sig havende Børn.. 89
  3. a) Søefarende og Fiskere iberegnet dem, der med Tilladelse ere i Fahrten eller paa Reiser med deres Hustruer 207

b) Deres hos sig havende Børn. 89

4. Fabriqverer og Haandverkere samt deres Svenne og Læredrenge, med deres Hustruer

og hos sig havende Børn. 348

  1. Andre Borgere og saadanne Indbyggere, som ikke inden forestaaende 1, 2, 3 og 4 ere benevnte med deres Hustruer og hos sig havende Børn. 369.
  2. Alle ugifte Persohner.
Årsgruppe Menn Kvinner
2 107 105
3 109 113
4 61 98
5 34 60
6 19 50
7 27 162
Summa summarum 357 588

7. Alle Tienistefolk og Dagleiere 954

8. De udi denne Kiøbstad hiemmehørende, som med Pass paa nogen Tiid ere paa

udenrigs Reiser og henhøre til de under 1-7 benævnte Stænder .1

9. Hospitalslemmer samt andre Vanføre, gebrekelige og afsindige

Persohner. 52

Litteratur:

- Johannes Elgvin. En By i kamp. Stavanger 1956

- Samlinger til Stavangers historie.Stavanger Kommune. Fjerde bind.1971.

e.k.s.k