Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / Årringene etter år 2000

2000

Årringene etter år 2000.

Historie, også lokalhistorie, skapes dag for dag , men enkelthendelser kjedes ofte i sammenhenger som må samles, beskrives og forstås i ettertid.

Stavanger sin historie og utvikling fra år 2000 og frem til nå har bare i begrenset grad blitt analysert og beskrevet av byhistorikerne gjennom forskning og tilgjengelig litteratur. I motsetning til de mer enn 800 foregående år av byens historie hvor det er rike kilder øse av. Stavanger Byleksikon fra 2008 og Stavanger By`s historie fra 2012 er to unntak, men inneholder begrenset kunnskap om byhistorien etter årtusenskiftet.

I årringene fra år 2000 og fremover formidler vi derfor også kunnskap og informasjon som har vært tilgjengelig i byens aviser, på internett, i kommunens informasjonsbaser og andre steder vi har funnet slike opplysninger. Og som gir et begrenset men variert innblikk i det som foregikk i Stavanger år for år.

Kommunesammenslåinger på Nord-Jæren ?Bybane eller bussvei ? Hvor skulle det nye sentralsykehuset bygges ? Store veiprosjekter med undersjøiske tunneler ble igangsatt.
Dette er noen aktuelle og viktige enkeltsaker i starten på dette hundreåret som fikk stor betydning for Stavanger - og som vi nevner.

 Men bare fremtidens forskere vil ha en samlet oversikt og "fasit" over byens utvikling inn i et nytt årtusen. Og mellom bokpermer og i digitale medier utpeke år og hendelser som ble viktige og avgjørende nye årringer i Stavanger sin historie.

e.k.s.k

2010

Ordførens  nyttårstale på Ledaal.

 

Vi innleder oversikten over hendelser og nyheter i 2010 med ordfører Leif Johan Sevland sin nyttårstale på Ledaal. Her la han bl.a vekt på sin fremtidsvisjon om et fergefritt veisamband mellom Kristiansand og Bergen. Der bruer og tuneller på  E-39 skulle forkorte avstander og reisetid mellom endepunktene med flere timer. Dette ville bety en veirevolusjon på Sør-Vestlandet mente Sevland, som nå ville innlede samarbeid  med ordførerne i Kristiansand  og Bergen som en start på denne saken. Et annet og lokalt samferdselsprosjekt det også var viktig å få gjort noe med var  å komplettere jernbane-dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes med en bybane, som ville kunne dekke transportbehovet for store befolkningsgrupper og næringsliv-boligområder på nord-Jæren på en mer ”finmasket” måte.

2011

Ny publikumsrekord på Rogaland Teater.

 Vi starter et innsyn  i noe av det som skjedde i Stavanger i 2011 og som opptok innbyggerne og media med en nyhet fra Rogaland Teater. Teatersjef Arne Nøst som fryktet nedgang i publikumstallet  dette året kunne i stedet notere ny rekord. Til sammen 150 000 besøkende hadde fylt benkeradene da teatersesongen var slutt. Stort besøkstall hadde  forestilingene ”Jungelboken”, Kardemomme by” og ”Sonny”. Ekstraforestillinger ble også nødvendig i forbindelse med  oppsetningene av ”Hvem er redd for Virginia Woolf”, ”Treningstimen” og ”Last Call”.  ”Jobben vår er å lage teater for mange, og det oppfyller vi når mange kommer”, fortalte en fornøyet teatersjef.

2012

Sterk byvekst,  økte investeringer og dyrere tjenester for innbyggerne.

 Høsten 2011 hadde stavangerpoltikerne vedtatt en betydelig opjustering av byens budsjett for 2012 . Investeringer og drift av en stor norsk by i sterk utvikling medførte økninger på mange viktige områder. Skoler, barnhager,barn og unge med 35 % , levekår 29 %, bymiljø og utbygging 11 %, for å nevne noen poster. Innbyggerne måtte dette året også betale 20 millioner kroner mer for kommunens tjenester. En utgiftspost som nok mange merket var økningen på 600,- kroner for langtidsopphold på byens sykehjem.