Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / Årringene etter år 2000 / 2002

2002

Stramt stavangerbudsjett.

Bystyret måtte både ta stilling til et stramt Stavanger 2002 budsjett og en fremskrevet økonomiplan for perioden 2002-2005, da rådmann Ole Hetland la frem sine forslag i november 2001. Økonomiplanen forutsatte betydelige investeringer til  rehabilitering av skolene, og det samme gjalt gjennomføring av tiltak tilknyttet eldreomsorg . Torget og byparken skulle pusses opp, og den Blå Promenade langs kaiene gjøres ferdig.
Rådmannens innstilling ble påplusset med 8 millioner kroner til økende driftsutgifter , og 10,5 millioner til investeringer. 500 000 kroner ble også avsatt til sikring av praksisplasser for funksjonshemmede. Formannskapet -som i forkant av bystyremøtet også hadde behandlet budsjettforslaget, foreslo å avsette midler til botilbud for kvinner, fritids- og støttekontakt ordninger, og øket egenbetaling innenfor eldreomsorgen. Men dette ble strøket av bystyreflertallet, som deretter vedtok årets budsjett med stemmene fra Høyre, KrF, Sp, Venstre og Pensjonistpartiet.

 Eldrebølgen skaper politiske utfordringer.

 I januar ble det offentliggjort en statistikk over byens innbyggere fordelt på aldersklasser. Den viste at de eldre etter hvert ville vise godt igjen i bybildet, og samtidig at Stavanger sammen med andre større byer i fylket var på etterskudd med tiltak og tilbud som ville være nødvendig for  møte eldrebølgen de kommende årene. 446 personer i Stavanger sto på ventelister som gjalt langtids-og korttids sykehjemsplasser, bofellesskap og omsorgsboliger. I 1998 var 3985 innbyggere eldre enn 80 år. En fremskrevet beregning viste at tallet ville øke til  4672 i 2007.

 

Behov for flere oljeingeniører.

 

Oljevirksomheten var i vekst, og mange tilknyttede bransjer hadde behov for nye arbeidstakere med riktig kompetanse. Ikke minst i stavangeromrtådet. Særlig var ingeniørutdannelse etterspurt, men søkere til slike stillinger dekket ikke behovet. Det mente  professor Svein Skjæveland som underviste i petroleumseknologi  på Høgskolen på Ullandhaug. Han beklaget at de unge ofte valgte bort fysikk-og matematikk på gymnaset til fordel for samfunns-og språkfag. En urovekkende utvikling trodde Skjæveland, som mente mange derved gikk glipp av en utdannelse som både kunne tilby mange arbeidsplasser  og gode lønninger innenfor oljeindustrien, ikke minst innenfor ingeniørgruppene. Interessen for å velge realfag burde stimuleres både på skolene og innenfor oljebransjens egne bedrifter og organisasjoner f.eks ved bedriftsbesøk og opplysningsvirksomhet. Skjæveland fryktet mangelen på oljerelatert utdannelse på sikt kunne føre ” det norske oljeeventyret på avveier.. ”Olje og gass er ein nasjonalskatt som bør vera under norsk kontroll og forvaltning. Me vil mista oversikta dersom me manglar norske ingeniører”, var hans klare melding.

 

Nytt konserthus skal bygges i Sandvigå.

 

Byens politikere vedtok at konserthusplanene i skulle videreutvikles. En konsertsal og en orkestersal sto bl.a på ønskelisten. Sandvigå var nå valgt som tomteområde for nybygget som ville få en gunstig plassering med nær tilknytning til Bjergstedparken.

 

Stavanger Næringsforening flytter inn i Rosenkildehuset.

 

Stavanger Handelsforening og Stavanger Håndverk og Industriforening hadde i 1991 sluttet seg sammen i Stavanger Næringsforening. Dette året kom i tillegg Sandnes Næringsforening med i samarbeidet, og senere også næringsforeninger i Randaberg, og deler av Dalane og Ryfylke. I 2002 var derfor store deler av næringslivet sør for Boknafjorden  samlet et nettverkssamarbeid med betydelig innflytelse, og fikk senere fikk navnet Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Det gamle Rosenkildehuset innerst i Vågen i Stavanger var innkjøpt  innredet til kontor-og konferansesenter for organisasjonen, med Jostein Soland som dyktig leder.

 

Mer kameraovervåkning i sentrumsområdet.

 

Kameraoveråkning av byens sentrumsnære gater var nå i betydelig utvikling. Et av firmaene som leverte slike tjenester hadde alene  montert 50 kameraer på ulike steder der butikkene lå tett, og mange handlet. I Kirkegaten holdt 16 kameraer ”øye” med det som skjedde, og det samme gjorde like mange  linser i Søregaten og Nygaten. Kun eiere av kameraene hadde tillatelse til å se gjennom opptakene, med unntak av politiet som på forespørsel kunne gjøre det samme. Politiet mente det ville vært bedre med mer synlig politi i gatene som kunne ha oppsyn og kontroll over eventuelle ulovligheter, men trodde likevel at kameraovervåkningen hadde en forebyggende og hemmende virkning på kriminell aktivitet. Ikke minst i forbindelse med identifisering av mistenkelige personer.

 

 

 

 

Kirkens Bymisjon bidro til trygge forhold i ” skjenkeringen”.

 

Også de 30  natteravnene i Kirkens Bymisjon holdt ved inngangen til året oppsyn med folkelivet, og bidro til trygge forhold i sene nattetimer – ikke minst i ” skjenkeringen” der ungdom som kanskje hadde smakt vel mye på sterke dråper trengte hjelp, eller laget bråk.

 

Høy aktivitet i byens oljenæring.

 

Stavangers tilknytning til oljevirksomheten var stor. Mange bransjer og tusenvis av arbeidstakere var avhengig av denne næringen, og oljeprisen spilte en sentral rolle for høy aktivitet. I 1986 hadde det vært et sterkt prisfall, men 11 år senere i 1997 nådde oljeprisen en ny topp med 135 kroner fatet. Overproduksjon førte til nytt fall i pris 1998 til 98,5 kroner – noe som de følgende år førte til en betydelig ordrenedgang for mange bedrifter, og reduksjon av arbeidsplasser både på land og på feltene i Nordsjøen. Det foregikk samtidig en betydelig oppkjøps - og fusjoneringsprosess i oljeindustrien, både nasjonalt og nternasjonalt. I 2001 ble Kværner-Rosenberg på Buøy – som opplevde sterk oppdragsnedgang -  kjøpt opp av Akerkonsernet. Etterfulgt  av store  omstillings-og nedbemanningsfølger i 2002. Dette året fusjonerte også Conoco og Phillips og ble ConocoPhillips. 

En statistikk fra NAV viste at hele 2500 arbeidstakere i Stavangerregionen måtte forlate arbeidsplassene sine i perioden 1998 til 2000 som følge av nedgangen i oljeprisen og fusjonerings-og omstrukteringstiltak i flere selskapet.

 

Konkurranseutsetting av kommunale tjenester skulle utprøves.

 

Ville  konkurranseutsetting av tjenester bidra til lavere kostnader for flere av kommunens innkjøpte tjenester ? Et flertall  i Bystyret bestående av Høyre, FrP, Venstre og Senterpartiet mente i 2002  det var verdt et forsøk.

 

Lite plass i husvillearresten.

 

I juli kom en melding fra politiet om husvillearresten. Et korttidstilbud for alle som av en eller annen årsak trengte tak over hodet i byen, men av forskjellige årsaker ikke fant noe.  Overnattingsstatistikken i politiets trygge varetekt viste 9 døgn i juli. Men sommeren var lavsesong for de husville. I vintermånedene var behovet mye større var opplysningen fra ordensmakten på Lagårdsveien. 

 

Hva gjorde byens unge i fritiden ?

 

Hva gjør de ? Hva vil de ? Kommunen gjennomførte i 2002 en omfattende undersøkelse i stavangerskolene om ungdommens fritidsaktiviteter. 80 %, dvs. 4146 lever  i 8-9 og 10 klasser på ungdomsskolen , og grunnkurselever i videregående skoler ble intervjuet og spurt om politisk aktivitet, verdisyn og fritidsbruk. Også forhold omkring  problemadferd og rusmiddelbruk inngikk i undersøkelsen. Når det gjalt fritid, var konklusjonen at 72 % av de unge var medemmer i  en eller flere foreninger eller organisasjoner - dette kunne bl.a være fritidsklubber og  idrettslag . TV-underholdning og aktiviteter sammen med venner tok også mye tid. Innvandrerungdommen skilte seg i snitt tydelig  ut fra sine etnisk norske jevnaldrende ved å bruke mer tid sammen med familien, og også  til lekselesning. Dette gjalt særlig jentene. Sentrumsbesøk var derimot vanligere for innvandrergruppene. På ønskelisten for byens  skoleelever, ble flere svømmehaller, ungdomsdiskotek, og bedre kinotilbud høyt prioritert. 16 % av elevene hadde lovbrudd å samvittigheten. Alkoholforbruket lå på linje med  nivået i andre norske storbyene  mens bruken av illegale rusmidler derimot var litt høyere. 11 % hadde brukt dette minst 1 gang det siste året.  Allikevel viste disse tallene at forbruket av slike stoffer en nedgang sammenliknet ned en tidligere undersøkelse i 1995. 46 % av elevene  mente de kunne skaffe seg rusmidler i løpet av 2-3 dager. Når det gjalt røyking og  problemadferd var denne høyere på Storhaug enn i andre bydeler, det samme omfattet mer alvorlig kriminalitet . Hinnaelevene hadde størst alkoholforbruk, men de var sammen med sine jevnaldrende på Våland og Eiganes sjeldnere innblandet i uønsket oppførsel sammenliknet med andre bydeler. Det samme gjalt større interesse for kulturtilbud som kino, museer , bibliotekbesøk, friluftsliv o.a.

Hadde stavangerungdommens fritidsvaner og gjøremål i 2002 forandret seg siden undersøkelse noen år tidligere ? Nei, forskjellene var små om en så elevmassen under ett - men likevel med tydelige forskjeller bydelene imellom.

 

Stavanger feiret 30 års jubileum som landets oljehovedstad.

 

14 juni kunne Stavanger feire sitt 30 års jubileum som landets oljehovedstad. Det var på dagen 30 år tidligere i 1972 at Stortinget med stort flertall vedtok både  å opprette et oljedirektorat og et statlig oljeselskap i byen, som frem til nå hadde skapt en vekstkraft i næringsliv og arbeidsmarked ingen hadde kunnet drømme om tidligere. Oljemuseet var sammen med kommunen sentrale aktører  i forberedelsene til de mange arrangementene, der også bransjeorganisasjoner, bedrifter, fagforeninger o.a.deltok.  Det ble en festdag for store og små. Oljemuseet åpnet nye utstillinger og fikk godt besøk, bl.a av skoleklasser. Også flere oljetilknyttede bedrifter åpnet dørene for pubikum. På Torget ble dagen feiret med en jubileumskonsert som på velklingende vis også markerte dette viktige åremålet for oljebyen Stavanger .

 

Hermetikkepoken er slutt.

 

Hermetikkepoken i Stavanger ble samme måned avsluttet for godt ! Da besluttet  Norway Foods å legge ned produksjonen i fabrikklokalerne i østre bydel. Disse ville likevel bli brukt som lager frem til første halvår 2003. Byens tradisjonsrike brislingproduksjonen var allerede avsluttet i 1991 da Johs.Mæland  la ned virksomheten.  All røkt brisling og hermetikkfremstilling overførte Norway Foods nå til et anlegg på Askøy i Hordaland, mens et anlegg i Polen  produserte brislingen som ikke skulle røykes.

 

Oljemessen 2002.

 

I september var det påny en stor ONS (Offshore Northern Seas) messe på Tjensvoll. Med utstillinger, konferanser og stort publikumsbesøk fra inn og utland. Direktør Kjell Ursin-Smith var godt fornøyet med årets arrangement som han mente hadde innfridd forventningene.  At oljemessen i Stavanger var i kontinuerlig vekst og fikk økende oppmerksomhet var positivt. Dette året var det lagt  vekt på å la unge oljeansatte få presentere sine fremtidsvisjoner innenfor oljevirksomheten. ”Messegeneralen” mente det var viktig at senere oljemesser ikke stivnet i et gammelt mønster men hadde et tydelig innslag av fornying. Der nye og uventede innslag, debatter og diskusjoner  ville bli viktige deler i programmet. 

 

Bispekapellet er restaurert.

 

Bispekapellets eldgamle vegger hadde gjennom mange år vært dekket av frittvoksende eføygreiner og tett bladverk. Men i september måtte de bort, og samtidig kunne middelalderbispenes private kapell tas i normalt bruk igjen etter en grundig restaurering. Manglende vedlikehold hadde resultert i  betydelige råteskader som først måtte utbedres. Disse arbeidene hadde startet i 1995 og kostet 4 millioner kroner.  Nyoppussede utskjæringer i tre i taket , og innvendig hvitkalkede vegger førte nå interiøret tilbake til sin fordums prakt. Den forrige større restaureringen av bispekapellet skjedde så langt tilbake som i i 1895. Bispekapellet ble påbegynt i 1272 og var klar til bruk i 1290.  

                                                                                                                                                       

Forslag om nye boligbyggingsområder ble utredet i kommuneplan. 

 

Byvekst og befolkningsøkning fikk økende oppmerksomhet i 2002. På ettersommeren presenterte kommunen forslag til ny kommuneplan frem til 2017. Byplanleggerne mente det nå var særlig viktig å peke ut  områder for fremtidig boligbygging innenfor bygrensen. Det kunne bli behov for 10 000 nye boliger i perioden. 25 % av disse burde komme i Jåttåvågen, og 25 % ved fortetning i eldre boligområder å Storhaug. De øvrige 50 % - ca 3800 boliger,  kunne lokaliseres til ennå ubebygde arealer  på Tasta, Hundvåg, Madla og Hinna . Men her ville utbyggingen delvis komme klar  i konflikt med jordvernhensyn og dyrket mark. Det samme ville skje om politikerne ønsket ny boligreising langs Revheimsveien, i Madlaforen og sørvest for Stokkavannet. Noe planleggerne mente  kunne bl nødvendig. I tillegg og  på noe sikt  kunne det også være nyttig å vurdere en tettere boligmasse i allerede etablerte områder  på Mariero og Forus Travbane.                                                                                                           1200 dekar  ble foreslått som nye rekreasjons-og friområder i tilknytning til  kommuneplanens boligdel.

En ting ble nå klart både for menigmann og politikere.  ”Trange” bygrenser  med begrensede tilgjengelige araler ville bety  økende boligtetthet både i byens eldre boligmasse og på nye aealer. Mange flere måtte bo i høyhus og boligblokker i årene som kom. Eneboligenes tid rant ut.

 

Fredelig nyttårsskifte for byens brannmenn.

 

Utgangen av 2002 ble vinterlig i Stavanger. Men snøvær og kulde la liten demper på nyttårsfeiringen. Byens brannvesen var som vanlig  i ekstra  beredskap dersom raketter og fyrverkeri havnet på brannfarlige steder. Det ble likevel en fredelig feiring også på brannstasjonen på Lagårdsveien - kanskje takket være snøen på gater og tak. Men året  hadde  vært travelt for byens brannmenn. 4004 utrykninger var notert. En økning på 600, og 15 % sammenlignet med 2001. I 1970 ulte til sammenlikning brannsirenene 180 ganger i gatene.

 

Kjennetegn på en ekte ”siddis”

 

Er du siddis ? Det  spurte Stavanger Aftenblad sine lesere om i juni. De lot byhistorikeren Reidar Frafjord nevne vilkårene, som i sin tid også var

foreslått av Carl Bang.

      - være født innenfor  Stavanger sine 1965 bygrenser.

 - oppholdt seg i Stavanger det meste av livet.

 - finnes i alle samfunnslag.

- mestrer byens dialekt.

- være usnobbet og liketil.

- ha hjertelag.

-          

 

Stavangerforfatteren Ajax som jo var en ”super”- siddis formulerte  det slik:

”Ein ekte siddis e den så e med å tjene Stavanger i gavne. Hvis någen ble høge på perå av det, fortjene di ikkje navnet.”

 

Fotball og ishockey i 2002.

 

Viking måtte nøye seg med en 4 plass i tippeligaen/eliteserien i 2002. I UEFA cupen – der laget var kvalifisert etter gode resultater i 2001- gikk det derimot mye bedre. Her kom Viking til 2 runde. Den første kampen mot det engelske laget  Chelsea på Stamford Bridge den 19/9 endte med tap på 1-2. Men returoppgjøret i Stavanger den 3 oktober ble en dundende suksess for Viking med seier 4-2

Neste kamp 31/10 var ute mot det spanske laget Celta de Vigo og tap 0-3.

Returoppgjøret i Stavanger 14 november endte uavgjort 1-1.

 

For Stavanger Oilers fortsatte fremgangen på ishockeyfronten. Laget vant 1 divisjon i sesongen 2002-2003 og kvalifiserte seg dette året som kommende deltaker i øverste divisjon.

 

Litt statistikk, og populære dåpsnavn.

 

Til slutt noen statistiske opplysninger fra Stavanger 2002. Innbyggertallet var 109710.  1579 ble født. 977 døde. 41670 var gift, og 53462 ugift.                        (Tall over enkemenn/enker, skilte,separerte og partnere kommer i tillegg for å bli likt med nnbyggertallet.)  154 personer ble drept eller skadd  trafikken. De mest brukte navnene på de døpte var : Sara, Julie og Hanna. Og Alexander, Thomas og Kristian.

 

 

Opplysninger:

 

-Stavanger Bys Historie.  Bind 4

-Stavanger Aftenblad. E-avis

-Internett/Wikipedia

-Stavanger Kommune. Stavangerstatistikken

-   ”                    ”        . Årsberetninger

 

 

eksk.