Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / Årringene etter år 2000 / 2005

2005

Kjedeligt budsjettdebatt i Bystyret.

Bystyrets behandling av stavangerbudsjettet for 2005 var foretatt i desember året før. Ifølge aviseferatene ble det et kjedelig møte, da flertallspartiene allerede på forhånd var blitt enige om de fleste budsjettpostene. Per A.Thorbjørnsen (V) mente det var på tide å vurdere hele budsjettdebatten. Et spenningsnivået på nullpunktet, og bortkastet arbeidstid la han til. Rådmannens budsjettforslag ble således vedtatt med små endringer. Et av disse kom fra SV, som hadde funnet 100 millioner ekstramidler de mente Staten måtte betale.

Et innlegg som bidro til noe engasjement kom fra Jostein Zazzera (FrP), som rettet kritikk av budsjettet, og kritiserte flertallspartiene for kutt av betydelige midler til skoler, sykehjem og andre viktige sosiale foretak. På bekostning av nytt konserthus og kulturbyprosjektet 2008. Dette fikk ordfører Leif Johan Sevland til å replisere at budsjettforslaget fra Zazzera sitt eget parti ville føre byen inn i en pengekrise.                                                                                        På dette møtet gjorde Bystyret også vedtak om å konkurranseutsette byens renovasjonsordning. Noe som kunne få betydning for flere av kommunens egne arbeidstakere. Saken var tilknyttet planlagte forhandlinger med Sandnes kommune om et mulig nytt interkommunalt renovasjonsselskap. Arbeiderpartiet mente denne saken var unødvendig, og kunne vise til undersøkelser som fortalte at Stavanger hadde en både billigere og bedre renovasjonsordning enn andre sammenlignbare norske byer.

Kong Harald åpnet Universitetet i Stavanger

17. januar ærklærte Kong Harald landets  nyeste universitet – Universitetet i Stavanger, for  offisielt åpnet. Som takk fikk han fra universitetets direktør overakt en  praktutgave av nyutgivelsen av Tormod Torfæus sitt historieverk,Historia rerum Norvegicariumfra 1711 om Harald Hårfagre.

Bekymret over handelslekkasje.

Et spørsmål som opptok byens kommuneadministrasjonen var å begrense handelslekkasjen til Sandnes. En utredning med overskriften ”Handel i Stavanger” ble sendt ut på høring i februar, og sentralt i innholdet var forslag om å styrke  bydelssentrene, men samtidig påse at dette ikke gikk på bekostningen av butikkhandelen i byens sentrum. Det ble foreslått å sette nye og utvidede grenser for størrelsen på næringsarealene i bydelssenterne. Tastarustå og Jåttåvågen fikk et slikt ”tak” på 10000 kvadratmeter. Særlig hadde Tasta og Hinna behov for mer plass, da det her var påvist at omsetningen her var betydelig lavere enn gjennomsnittet i andre bydeler. På det sistnevnte stedet var utvilsomt handelslekkasje til Kvadrat i nabokommunen årsaken sto det  utredningen.Også Kilden, Hillevåg Torg, Madlakrossen og Hundvågkrossen burde få øke butikkarealet.

Byplanleggerne så for seg et handelstriangel i Stavanger der yttergrensene var trukket mellom Stavanger sentrum, Madlakrossen og Hillevåg Torg. De to sistnevnte ble antatt å ha  en særlig attraktiv beliggenhet i sammenheng med besøk av kunder som ikke naturlig hadde tilknytning til disse bydelene.

Per Th. Grimnes var prosjektleder for rapporten . Han mente det var viktig å styrke bydelenes identitet gjennom robuste og allsidige butikksentre, som ikke minst kunne bidra til et godt sosialt miljø og bli et samlingssted for innbyggerne. 

Stedsanalyse til nytte for mange.

I februar annonserte kommunen at det skulle lages en særlig stedsanalyse for Stavanger i tilknytning til Kommuneplanen for Stavanger Sentrum 1999-2005. Denne ville bli et viktig hjelpemiddel i planlegging av byutviklingen i denne del av byen, og nyttig for utbyggere og byplanleggere - men samtidig også et dokument for politikere, fagfolk og skoleelever som her kunne få innblikk i byens utvikling  gjennom nesten 1000 år.

Analysen skulle inndeles i 4 hovedkapitler. Historisk utvikling, natur og landskap, bebyggelse og organisering og bygninger og andre enkeltelementer.

Mange ville se og høre R.E.M.

20000 tettpakkede tilhørere på Viking Stadion fikk en junidag oppleve en konsert med det verdenskjendte rockebandet R.E.M. Vokalist Michael Step ærklære seg selv som ”skandinavia frelst”, og utropte Stavanger til  byen der billettene til bandets orkestre ble utsolgt på kortest tid.

Et begeistret publikum utløste flere ganger brannalarmen på stadion, noe som  politi og brannvesen satt liten pris på. Noen utrykninger ble det likevel ikke.

 Gårdsanlegg på Eiganes fredes.

 En av de mest ærverdige eiendommene i Stavanger, med tett tilknytning til byhstorien, ble fredet høsten  2005. Gårdsanlegget Holme Egenes på Eiganesveien var i Kiellandfamiliens eie fra 1700 tallet frem til 1890, da nye eiere overtok. Fredingen omfattet gårdsbygningen med uthusfløy, hevdaløe, gårdsplass med tuntre, adkomstvei fra Eiganesveien og ruiner etter drivhusmurer. Om gårdsbygningen het det at denne var av stor historisk og arkitektonisk verdi, og en sjeldenhet i norsk sammenheng.

 Ønsket bybane som fremtidens trasportløsning.

 Skulle en bybane bli fremtidens transportmiddel i Stavanger og nabokommunene. ? Dette var et av spørsmålene i forbindelse med en utredning foretatt av Rogaland fylkeskommune i samarbeid med Stavanger, Sandnes og Sola kommuner. Rapporten slo fast at bilen var det viktigste transportmiddelet i regionen med en markedsandel på 63 %. Til de mange arbeidsplassene på Forus, Lura og Tananger var tallet hele 74 %. Transport på sykkel var bare hhv. 8 og 7 %. Dette tross  en bevisst utbygging av sykkelstier og bussfiler  på de mest trafikerte hovedveiene inn mot sentrum.

Rapporten konkluderte med at kommunene ville bli best tjent med en sterkt satsing på et bybaneprosjekt, selv om dette ble et brudd med tidligere planer om å  satse på  mer varierte transportløsninger.

 Suksess for Numusic.

 I 1999 startet lokale musikkentusiaster West Coast Festival of New Music på Cafe Sting. Arangementet som senere ble forkortet til Numusic, var nå blitt et av Nordens største festivaler for ny eksperimentell  og elektronisk musikk. I 2005 ble også mønstring av moderne visuell kunst en del av virkefeltet.

 Ville ha NOKAS rettsaken flyttet.

 Rettsaken etter NOKAS ranet i 2004 fikk også mye oppmerksomhet i 2005. En viktig sak var hvor rettsforhandlingens skulle gjennføres. Valget falt på et lokale Kristen Senter hadde på Forus, men dette lå like i nærheten av en barnehage, og forslaget  skapte sterke protester fra foreningen som fryktet for sikkerheten til barna. Et aksjonsutvalg fikk i oppdrag å prøve å flytte rettsaken til et annet sted. Politiet var av en annen mening. Visepolitimester Hans Vik forsikret engstelige foreldre at  tingrettens valg av rettslokalet nær barnehagen var forsvarlig, og representerte liten fare sikkerhetssammenheng. En vurdering som likevel  ikke helt beroliget barnas foreldre.

 Støttegruppe for barnahjemsbarn ønsket erstatning.

 I Stavanger, og i mange andre av landets byer var det skjedd omsorgssvikt og ovegrep mot mange barnehjemsbarn i perioden 1945-1980. Myndighetene hadde tatt tak i denne saken og i april forelå resultatet av en landsomdattende undersøkelse foretatt av er regjeringsoppnevnt utvalg. Det ble her fastslått at omfanget av vanstellet hadde vært betydelig, og at mange barn utvilsomt hadde fått livet ødelagt som følge. En støttegruppe for barnehjemsbarn i Stavanger, i samarbeid med en tilsvarende gruppe i Bergen, mente erstatningen for fortidens overgrep mot barn i offentlig omsorg – når dette kunne slås fast - ble fastsatt til 1,3 million kroner til hver.

 Store planer for Ankerkvartalet.

 På vårparten kom meldingen om at Ankerkvartalet kunne bli utviklet og omdannet  til hotellvirksomhet, kjøpesenter og et nytt stort parkeringsanlegg. De 5 eierne av eiendommene som hadde slike planer var : Trygve

Jacobsen, Westco,  som kontrollerte postens arealer, Øgreid Eiendom A/S  eide 2 eiendommer, Folke Hermansen A/S hadde hånd om Ankerbygget, og tilsist Glitne Eiendom som var eiere av Gjensidigegården, Ankertorget og et underjordisk parkeringsanlegg der også Stavanger kommune var medeiere.

Til sammen omfattet eiendommene en grunnflate på 30.000 kvadratmeter , pluss torg i bakgården og mange parkeringsplasser. Et arkitekfirma hadde fått oppdraget med å lage et forslag til utnyttelse av eiendommene, og stikkord for arbeidet var  boliger, handel og service, magasin, kontorer og hotell. Interessegruppen som sto bak planene mente prosjektet ville bli av stor betydning for sentrumshandelen i byen, og demme opp mot handelslekkasjen til bydelene. Av avgjørernde betydning for gjennomføring av planene var tilgangen til romslige parkeringsmuligheter. Dette kunne løses ved ny bruk av postens arealer. Et flott utgangspunkt for styrking av Stavanger sentrum mente Trygve Jacobsen  om planene for dette sentralt plasserte bygningskomplekset.  

 Queen Elisabeth kaptein fikk overrakt en ”Iddis”.

 Fredag 24 juni la verden største passasjer- og cruiseskip, Queen Elizabeth til Strandkaien. Med en lengde på 345 meter, bredde på 41 meter og høyde på 43 meter ruvet den høyt over de to nederste husrekkene  på Straen. 2450 passasjerer var med på turen, og i tillegg kom en besetning på 1293 personer. 14  barer, 10 restauranter, og 2 teatersaler med plass til 1000 og 500 tilskuere var noen av de mange tilbudene om bord. En ”flytende by”.

Hermetikkmuseets leder avla et besøk til skipets kaptein under besøket. Anledningen var at en av byen  mange hermetikkfabrikker hadde brukt Q.E som motiv på hermetikkeskene, første gang i 1937. En av de eldste etikettene ble derfor gitt til skipet for å markere sammenhengen mellom museet, skipet og Stavanger. Etter noen timer forlot båten Stavanger med kurs for Southampton i England. Da hadde forhåpetligvis mange butikker i sentrum hatt besøk av handlevillige turister.

Til sammen hadde Stavanger besøk av 52 cruiseskip i perioden  april til oktober i 2005.

 Travelt år for kammermusikkfestival.

 I dagene 8. til 15. august ble Stavanger internasjonale kammarmusikkfestival arrangert for 15. gang. Det ble arrangert konserter på Tou Scene, Gaffel og Karaffel, Stavanger Domkirke, Utstein Kloster, og Randaberg kirke. Tilsammen 22 konserter, der også artister i verdensklasse deltok.

 Mange var positive til kulturbyåret 2008.

 Stavanger hadde søkt, og fått status som internasjonal kulturby i 2008. Men i befolkningen i byen og nabokommunene var ikke alle like begeistret for dette store prosjektet. I august ble det foretatt en markedsundersøkelse for å få vite hva folk i Randaberg, Stavanger, og Sandnes syntes om  saken. Den viste at et stort flertall, hele 84 % av de spurte, mente kulturbyfeiringen ville bety en unik mulighet til å presentere regionen. Når det gjalt kostnadene trodde imidlertid 47 % at kulturbyåret ville bli et pengesluk for kommunene, og mest for vertsbyen. Konstituert direktør for kulturbyåret 2008 Rolf Norås var fornøyd med resultatene fra undersøkelsen. Han syntes kunnskapen om prosjektet hadde bedret seg, og trodde dette ville bli ennå bedre i forbindelse med  5 tilknyttede arrangementer senere på høsten.

 Ny publikumsrekort for Stavanger Symfoniorkester.

 Ternoren Placido Domingo var en viktig årsak til at Stavanger Symfoniorkester fikk ny publikumsrekord i 2005. Den verdenskjente tenoren ville bli sett og hørt  av mange, og bidro til at  77367 tilskuere hadde vært på konsertbesøk da året var slutt. 98 konserter var gjennomført, og 10 av dem inngikk i kammerserien. Mange konsertarrangementer i mindre og enklere stil var også  produsert for barnehager, grunnskoler videregående skoler. Hele 2000 unge hadde på denne måten  fått musikalske opplevelser gjennom å se og høre et orkester. Det var en viktig oppgave å satse på barn og unge mente orkestersjef Erik Landmark. Også andre steder i fylket hadde hatt  besøk av symfoniorkesteret dette året.  Spill-  og operaforestillinger var gjennmført i Sandnes og Haugesund, og i tillegg var det arrangert 5 distriktskonserter  i nordfylket og Ryfylke.

 Mange nye medlemmer i Stavanger Turistforening.

 Barnas turlag var en viktig årsak til at Stavanger Turistforening opplevde en sterk økning i medlemstallet dette året. Turlaget som startet i 1999 med 750 unge, var nå øket til 2050.  Driftsleder Rolf Solheim opplyste at 18000 personer var betalende medlemmer i foreningen. Ingen av landets andre turistforeninger hadde hatt en tilsvarende vekst. I 1987 var medlemstallet til sammenlikning 8700, dette betød en økning på nesten nye 10000 turgåere i Rogaland sin vakre og varierte natur. Turistforeningens satsing på tilrettelagte turmuligheter i nærmiljøet hadde gitt gode resutater. Ikke minst i Sandnes der oppmerkede stier - ofte med turleder- hadde hatt mange deltakere.

Stavanger Turistforening er tilsluttet Den Norske Turistforening, som dette året hadde 207000 medlemmer.

 Narkotikabruk blant unge bekymret politiet.

 Politiet var bekymret for utviklingen i bruken av narkotika blant de unge i Stavanger. I november ble 14 ungdommer pågrepet i en aksjon i byen og på Sola. I en bolig på Hinna som også fikk besøk, ble 6 unge i alderen 14-22 år oppbragt. Her ble det funnet narkotika og politiet hadde mistanke om at flere av ungdommene var ruset.  Uteseksjonen kunne også melde om en urovekkende økning i bruken av hash i bydelene, og ved Psykiatrisk Ungdomssenter var det registrert 30 % økning i henvendelser som gjalt denne aldersgruppen.  På Domkirkeplassen og andre sentrale steder i sentrumsrområdet foregikk daglig åpent salg av narkotiske stoffer opplyste politiet, noe som var en ukjendt foreteelse 20 år tidligere.

Byens uteseseksjon trodde at mange foreldre som oppdaget narkotikabruk hos egne barn følte seg maktesløse overfor misbruket, og møtte store vansker om de forsøktet å løse problemet på sin egen måte.

 A. Idsøe A/S ble årets bedrift i Stavanger.

 I november delte Stavanger Næringsforening sammen med Handelsbanken ut prisen til ”Årets Bedrift”. Kjøtt-og slakterforretningen A. Idsøe A/S fikk dette året denne utmerkelsen, der kriteriene bl.a var stabil og utmerket drift gjennom flere år på et forretningsområde. Stimulering av bedriftskultur var også viktig. Albert Idsøe jr.tok imot prisen.  Som om en takk til forretningens 17 ansatte som  naturlig nok var delaktige i bedriftens suksess, lovte han gratis husvask til alle !

Fimaet hadde dette året en omsetning på 17 millioner kroner.

 Folke Hermansen kjøper del av Hardangervidda nasjonalpark.

 Stavangers kjente forretnings-finans-og shippingmannen Harald Carsten Folke Hermansen (1945-2006) kom i fokus dette året da han  kjøpte et 140 000 mål stort villmarksområde  på Hardangervidda. Til sammenlikning dobbelt så stort som Stavanger Kommune. Hele den veiløse tomten lå i Vinje kommune i Telemark, og fra 1000 til 1200 meter over havet. Kommunestyrtet som godkjente salget av Vestre Vollane som området het, knyttet noen betingelser til handelen. Et av dem var at området fortsatte som en del av en felles fiskekortordning på Hardangervidda. En fornøyd  Folke Hermansen var hadde ingen innvendinger til vilkårene, og uttalte at han ”ville legge opp til et effektivt og rasjonelt opplegg for høsting av ressursene”- i tilknytning til bruken av flere hytter  som ble brukt i jakt-og fiskesammenheng.

 Fotball og ishockey.

 Viking kom i 2005 på 5. plass i Tippeligaen, og til 4. runde i cupen.

Stavanger Oilers fikk 4. plass i UPC ligaen i 2005-2006 sesongen.

 Folketall og navnevalg.

 Stavanger hadde 113991 innbyggere dette året.

De mest populære døpenevnene var : Jonas, Thomas, Kristian. Og Emilie, Thea, Maren.

      

Litteratur:

 -         Stavanger By`s Historie. Bd 4.

-         Stavanger Aftenblad. E-avis

-         Internett/Wikipedia

-         Stavanger Kommune. Stavangerstatistikken

-                 ”              ”        .  Årsberetninger

 

eksk