Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / Årringene etter år 2000 / 2010

2010

Ordførens  nyttårstale på Ledaal.

 

Vi innleder oversikten over hendelser og nyheter i 2010 med ordfører Leif Johan Sevland sin nyttårstale på Ledaal. Her la han bl.a vekt på sin fremtidsvisjon om et fergefritt veisamband mellom Kristiansand og Bergen. Der bruer og tuneller på  E-39 skulle forkorte avstander og reisetid mellom endepunktene med flere timer. Dette ville bety en veirevolusjon på Sør-Vestlandet mente Sevland, som nå ville innlede samarbeid  med ordførerne i Kristiansand  og Bergen som en start på denne saken. Et annet og lokalt samferdselsprosjekt det også var viktig å få gjort noe med var  å komplettere jernbane-dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes med en bybane, som ville kunne dekke transportbehovet for store befolkningsgrupper og næringsliv-boligområder på nord-Jæren på en mer ”finmasket” måte.

 Byfest på islagt Breiavatn.

 

I begynnelsen av januar var det byfest på det islagte Breiavatnet. Forrige gang isen hadde vært trygg nok var i 1997. Denne gang var arrangementet ennå større - med fakkeltog, lysanlegg og musikk. Pølser og kakao ble servert til hundrevis av ”siddiser” som koste seg i vinterkulden. Parksjefen håpet det kunne bli flere ”is-fester” utover i januar om  mildværet holdt seg langt borte.

 

Sterk kritikk av ledelsen på Universitetet.

 

En reportasje i en av byens aviser den 19 januar vakte oppmerksomhet. Professor Torleif Bilstad ved Universitetet i Rogaland kom med sterk kritikk av ledelsen ved Universitetet. Styring, åpenhet, og ledelse hadde betydelige mangler mente han.  Og la til at dette neppe kunne skyldes pengemangel. Bilstad lurte også på om studentens situasjon ble ivaretatt på en god nok måte.

Rektor Aslaug Mikkelsen hadde liten forståelse for kritikken, og fremhevet at høy kvalitet  på forskning og undervisning  var en sentral målsetting for UiS. Hun la til at de fleste norske utdanningsinstitusjoner fikk slik kritikk med ulike påstander om feil og mangler.

 

Kaldeste vinter på flere år.

 

Vinteren 2010 ble usedvanlig kold. Gjennom 80 sammenhengende dager var byen snødekket.

 

 

Stavanger blant landets beste i avfallshåndtering.

 

Byen var blant de beste i landet på miljøforsvarlig avfallshåndtering. I mai kom en delegasjon fra Romania for å få kunnskap  -  og høre om de erfaringer

som var gjort  i forbindelse med  denne viktige del av  bydriften.

 

Motstand mot nye friarealer.

 

Stavanger Kommune var opptatt av å sikre byens innbyggere tilgang til grøntområder og friarealer. Og ønsket å bli en foregangskommune i slik sammenheng. Dette måtte ofte sterk motstand av grunneiere som mistet råeretten over egen eiendom, og mente innløsningsbeløpene lå langt under markedspris. Et slikt tilfelle var en reguleringsplan som omfatter strandsonen fra Boganesstraen til Frøystad gård, og med inntegnet tursti mellom bolighus og stranden. Fylkesmannen var klar på at slik måtte det være. I april fortalte en oppgtitt huseier med strandtomt, at en slik tursti ville medføre  et verditap på 10-15 millioner bare på hans eiendom.

 

Dårlig helsesøsterdekning på stavangerskolene.

 

I mai forelå resultatet av en utviklingsstrategi- undersøkelse i regi av Helsedirektoratet, som viste at helsesøstertjenesten i Stavanger lå betydelig

under normen i sammenlignbare kommuner. Mens det der var 250-300 elever for hver helsesøster, var tallet i Stavanger 1 helsesøster pr. 1000 elever. Dette ble en sak  politikerne måtte ordne.

 

1400 komuneansatte i streik.

 

Første uken i juni gikk 1400 kommunalt ansatte arbeidstakere ut i den mest omfattende streiken på 30 år. Mange kommunale anlegg ble stengt, bl.a barnehager, skoler, idretts-og svømmehaller. Dette skapte problemer for mange innbyggere. Streiken ble avsluttet 9 juni.

 

Ny ”strategi” avslørte flere brudd på skjenkebestemmelsene.

 

I juli ble avisleserne informent om skjerpet kontroll  på byens skjenkesteder. Til nå var det foretatt 300 kontroller, omtrent det samme som  hele 2009. Kontrollørene hadde også etablert en ny ”stategi” som hadde gitt gode resultater  i jakten på steder som brøt skjenkebestemmelsene. Tidligere hadde 2 kontrollører samtidig gått inn  lokalene. Nå gikk bare 1 anonymt inn blant gjestene for å observere det som skjedde over noe tid. Og inntraff  ting som ikke  var bra ble andre kontrollører innkalt for  dokumentere  forholdet. Et tettere samarbeid med politiet hadde også gitt positive resultater. Positive til de nye tiltakene var også utebransjens aktører .

 

Svenske Bengt Wikell ble byens jubileumsborger.

 

I juli kunne byens aviser også fortelle at Stavanger hadde rundet 125 000 innbyggere. Svenske Bengt Wikell fikk æren av å bli Stavangers jubileumsborger. Samtidig viste beregninger at byens innbyggertall ville øke med 1,8 % i 2010.

Befolkningsveksten hadde frem til nå vært sterk, og områder regulert til fremtidig boligbygging var  betyderlig redusert. Presset mot landbruksområder omkring byen økte samtidig. Eneboligtomter var nå blitt en knapphetsressurs, og mange som hadde slike ønsker måtte kanskje flytte til en nabokommune. Å eie egen bolig hadde langt tilbake en sterk tradisjon i Stavanger, og dette året var hele 40 % av boligmassen i byen eneboliger.

 

 

ONS messe på Tjensvoll hadde 42000 besøkende.

 

24 august åpnet påny en ONS utstilling på Tjensvoll. Da dørene ble stengt hadde 42000 besøkt utstillingene, og mange deltatt på konferanser og festival.

 

Mange ønsket kommunal bolig.

 

Ved innledning av året 2010 sto 76 personer på kommunens venteliste for boligsøkende med oppfølgning. Kommunens rehabiliteringsseksjon hadde allerede i 2007 oppført noen 16 m3 store småhus på Lagård til bruk for beboere med særlige behov. I oktober var planene å bygge flere hus på Tasta. Men dette møtte sterk motstand i bydelen, og husene skulle i stedet flyttes til Hundvåg. Også her ble det registrert motvilje, og etter hvert politisk debatt om saken. Leder av Hundvåg bydelsutvalg, Egil Olsen (H) var blant dem som tok ordet, og han beklaget at mennesker i en vanskelig livssituasjon ble møtt med usaklige og negative holdninger.

 

Juletregave ”varmet byens hjerter”  i Aberdeen.

 

Tredisjonen tro ble Stavanger`s juletre til Aberdeen i Skottland sendt over Nordsjøen i november. Gaven varmet byens hjerter, skrev lokalavisen i Aberdeen.

 

 

 

 

Ulike meninger om bybane.

 

Bybane i Stavanger ? Denne saken fikk mye omtale i 2010. I november ble det arrangert et større informasjonsmøte i Folkets Hus med 200 fremmøtte deltakere. Engasjementet var stort. Mange tok ordet, og en overvekt hadde en kritisk og skeptisk innstilling til bybaneplanene. Hvorfor satse på en slik ny og kostbar kommunikasjonsmodell når en allerede hadde en mye hurtigere togforbindelse med dobbeltspor til Sandnes var et spørsmål. Til det svarte planleggerne at en bybanen ville bli tilgjengelig for mye større befolkningsgrupper enn jernbanen som bare gikk langs sjøen. I tillegg fikk tilhørerne vite at bybanekonseptet allerede var blitt valgt fremfor en bussløsning. Både når det gjalt kapasitet, komfort og miljøhensyn var skinner å foretrekke fremfor hjul.

 

Uenighet mellom Stavanger Oilers og kommunens parkeringselskap.

 

I midten av desember måtte rådmannen i Stavanger klargjøre en sak som gjalt  kommunens parkeringsselskap og Stavanger Oilers. Ishockeyklubben var tilbudt gratis parkering for 300 000,- kroner i bytte mot profilering, sponsortilstelninger og VIP avtale. Avtalen som skulle være uoppsigelig lå noen år frem i tiden, og  starte fra hockeysesongen 2013-2014. Rådmannnen ville ta kontakt med Oilers og Stavanger Parkering får å få innsikt i avtalens innhold og bakgrunn, men opplyste samtidig at foretakets styre var et selvstendig organ  med myndighet og ansvar for egne vedtak.

 

Leif Johan Sevland ble ny direktør for oljemessen ONS

 

I desember fikk oljemessen ONS (Offshore Northern Seas) ny leder og direktør. Etter 16 år som Stavanger`s ordfører overtok Leif Johan Sevland denne viktige stillingen, og avløste samtidig Kjell Ursin-Smith. Sevland så med glede og entusiasme frem mot sine nye oppgaver og sa bl.a følgende – ” Jeg har nettverk, jeg kjenner bransjen. Dette er en jobb jeg gleder meg til å begynne i. ”

 

Fotball og ishockey.

 

På byens idrettsfront var det både gode og dårligere resultater i 2010. Fotballlaget Viking endte på en beskjeden 9. plass i eliteserien. Stavanger Oilers ( Stavanger Ishockeyklubb) kunne derimot triumfere med førsteplass og norgesmesterskap i sesongen 2009-2010

 

 

 

 

Per Inge Torkelsen laget personlig årsmelding.

 

Ved nyttårsskiftet hadde klovn og komiker Per Inge Torkelsen laget denne årsmeldingen ved utløpet av  2010: ”Bestemte seg for ikke å slutte å røke. - Fortsette med utgravinger i kjelleren, og hadde allerede funnet ut at det var fliser på golvet. – Gitt bort kleshengersamlingen til Geir Flatøe i Aftenbladet.”

 

Kommunal nybygging og rehabilitering i 2010.

 

Til slutt litt kommunal informasjon. Gjennom året 2010 hadde Stavanger kommune oppført eller rehabilitert en rekke kommunale anlegg. Dette gjalt bl.a. Emmaus barnehage, Gausel – Vardenes – Skeie - Ullandhaug  og Eiganes skoler, og Ishallen barnehage.

 

Lavboligbygging og høy befolkningsøkning skapte sterk boligprisøkning.

 

Byens bokførte egenkapital ved nyttårsskiftet 2010-2011 var 6,77 milliard kroner. Langsiktig gjeld var 10.986 mrd. I rådmannens kommentarer til  byens utvikling dette året fortelles det videre at lav boligbygging og høy befolkningsøkning hadde medført betydelig øket etterspørsel etter boliger, og sterk stigning i kvadratmeterprisen for eneboliger og leiligheter.

 

 

Litteratur:

 

-Stavanger Aftenblad: Digitalt e-arkiv 2010

-Wikedipedia Stavanger Kommune/Årsberetninger

- Stavanger Kommune/ Årsberetning 2010

-Stavanger bys historie. Bind 4. Kristin Øye Gjerde

 

 

e-s-k-s.