Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / Årringene etter år 2000 / 2011

2011

Ny publikumsrekord på Rogaland Teater.

 Vi starter et innsyn  i noe av det som skjedde i Stavanger i 2011 og som opptok innbyggerne og media med en nyhet fra Rogaland Teater. Teatersjef Arne Nøst som fryktet nedgang i publikumstallet  dette året kunne i stedet notere ny rekord. Til sammen 150 000 besøkende hadde fylt benkeradene da teatersesongen var slutt. Stort besøkstall hadde  forestilingene ”Jungelboken”, Kardemomme by” og ”Sonny”. Ekstraforestillinger ble også nødvendig i forbindelse med  oppsetningene av ”Hvem er redd for Virginia Woolf”, ”Treningstimen” og ”Last Call”.  ”Jobben vår er å lage teater for mange, og det oppfyller vi når mange kommer”, fortalte en fornøyet teatersjef.

Lav folketilvekst sammenliknet med andre norske storbyer.

 

En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå om befolkningsutviklingen i Stavanger bidro kanskje til litt uro blant politikere og byplanlegger. Byen og nord-Jæren området ”tapte” innbyggere til andre deler av landet. Innvandring fra andre land sørget nok for folketilvekst, men økningen var likevel betydelig lavere enn i Oslo. Trondheim og Bergen de siste 5-6 år frem til 2011.

 

Kommunevalg utløste debatt om politikernes prioriteringer.

 

Dette året var det kommunevalg, noe som i stor grad gjenspeilet seg i  byens aviser og innbyggernes interesse. Ikke alle var enige i bypolitikernes prioriteringer. Det ble bl.a.  påpekt at forhold som gjalt skjenkeringen synes å være viktigere i den politiske debatt enn viktige kultursaker som også angikk sentrumsområdet. Barnemuseet måtte ut av Kulturhuset. På Nytorget måtte Metropolis  redusere virksomhet og åpningstider. Handel og skjenkning var greit nok, men alene gjorde ikke dette Stavanger til en levende by. Varierte kulturtilbud var også  nødvendig for å skape et levende og tiltrekkende sentrum – ikke minst for byens ungdom, mente mange.

 

Fylkesmannen ønsket bedre undervisningsopplegg for  fremmedspråklige innvandrere.

 

Stavanger hadde mange fremmedspråklige innvandrere.  Norskopplæring var derfor viktig. Men fylkesmannen var ikke fornøyd med deler av dette tilbudet til byens nyeste innbyggere. En av manglene var svikt i undervisningsopplegget for skoleelever med annet morsmål enn norsk. Rådmannen tok kritikken alvorlig og lovte å rette opp dette forholdet.

Bybaneplaner ble underkjent av Staten.

 

Bussvei eller bybane i Stavanger og på nord-Jæren. ? Dette var en stor sak i 2011, og preget i stor grad nyhetsbildet. En bybane var foreslått allerede i 1991,

og fra 2007 var et  bybanekontor i  full gang med  en konsekvensanalyse der kostnader og trasevalg ble vurdert. I 2009 ble det i en utredning for transportsystemet på Nord-Jæren også vedtatt  at en bybane ville få en sentral plass i områdets fremtidige kollektivsystem.                                                                         Det var meningen å bygge bybanen i flere trinn, og det første gjalt strekningene mellom Stavanger sentrum og Forus-Sola. I 2018 kunne denne del av prosjektet være gjennomført.

Mange hadde gjennom årene vært engasjert i bybanearbeidet. Frem til nå hadde 500 personer hatt ulike oppgaver, og ”brukt opp” 30 millioner kroner.

Prosjektfremdriften tok en midlertidig pause da en  konseptvalgutredning for nytt transportsystem på Nord-Jæren – inklusiv bybane - ble sendt til Staten  til uttalelse. Men planen ble her underkjent, og ikke minst bybane-”delen” ble kritisert for feil og mangler. Fremdriften i bybanekontoret ble derfor sterkt forsinket, og en måtte her starte arbeidet med en ny og revidert  utredning  som skulle være ferdig sommeren 2012.

Blant politikerne - både i Stavanger bystyre og i fylkestinget - hadde det lenge vært ulike meninger om bybanen. Der ikke minst Høyre som var  for,  og arbeiderartiet var mot, sto steilt mot hverandre.

 

 

Høy aktivitet i oljehovedstaden utløste mangel på arbeidskraft.

 

Stavanger hadde lenge vært landets oljehovedstad. I 2011 var aktiviteten høy både på sokkelen og  i baser og på  hovedkontorer på  land. For Statoil sin del arbeidet  43 % eller 5650 medarbeidere i Rogaland. Dette året måtte selskapet også øke antallet ansatte for å gjennomføre mål og oppgaver. Noe de tillitsvalgte, som lenge hadde kritisert en for lav bemanning på plattformene var glade for.

Flere oljeselskaper med kontorer i Stavanger merket nå økende vansker med å rekruttere nye medarbeidere fra distriktet. Aibel, Aker Solutions og Lundin Petroleum var blant disse, og særlig måtte ofte ingeniører hentes fra  andre distrikter i mangel av søkere fra Rogaland og Stavanger. Statoil meldte for sin del ikke om store vansker når det gjalt det samme.

 

 

 

 

 

Vertsby for The Tall Ships Races.

 

I dagene fra 28 til 31 juli var Stavanger for 3 gang vertsby for The Tall Ships Races, og hadde besøk av mange store og små og ikke minst vakre seilskuter.

3000 mannskaper var om bord på skutene, og arrangørene mente nesten 450 000 mennesker hadde vært tilskuere fra kaiene , eller om bord på skipene. Hoveformålet med The Tall Ships Races var å gi ungdom anledning til å mønstre på en seilskute - lære grunnleggende sjømannskunskap – og ikke minst bli kjent med unge mennesker fra andre land med ulik kultur og religiøs bakgrunn. Informasjon og opplæring i gamle seilskutesanger – sjantitradisjoner - hadde en særlig plass i årets seilas.

 

Høyre størst i nytt bystyre.

 

I september var det kommunevalg. 61158 innbyggere, dvs. 82,7 % av alle stemmeberettige i Stavanger la stemmesedler i valgurnene. Påny fikk Høyre flest stemmer og 23 representanter i bystyret. Fordelingen til de andre partiene ble denne : Arbeiderpartiet 19  – FRP 9  – Vestre 5  – KRF 4  – SV 3 -  Pensjonistpartiet 1  – Senterpartiet 1  – Rødt 1  – og Miljøpartiet De Grønne 1 representant.

 

 

Leif Johan Sevland går av som ordfører.

 

Etter 16 år som Høyre ordfører ønsket ikke Leif Johan Sevland denne gang å stille til gjenvalg. Hans sterke engasjement i forbindelse med  utvikling av byens oljevirksomhet  og betydningen av Stavanger som landetsa oljehovedstad ble fremhevet av mange ved hans avgang. 

 

 

Gode veiløsninger, og et godt sykkelstamveinett viktig for ny ordfører.

 

Ny ordfører - også fra Høyre- ble Christiane Sagen Helgø. ”Hjertet mitt banker for barnehager, skole og helse, og ikke bare for næringslivet eller de på toppen” sa hun ved innledningen av sitt nye verv. Og også at det var viktig å få på plass gode veiløsninger, kollektivløsninger og et godt sykkelstamveinett. Prioriterte oppgaver de kommende årene var  utbygging av en 4 felts stamvei til Kristiansand, Bybanen, Rogfast og Eiganestunnellen.

Byens nye ordfører varslet også at Høyre sammen med FRP ville fortsette samarbeide med sentrumspartiene i bystyret.

 

 

 

Større tomt på Våland ble utpekt til fremtidig helseformål.

 

Et enstemmig  Bystyre vedtok dette året dette året å kjøpe en større tomt på Teknikkenområdet  på Våland, og øremerke til fremtidige helseformål. I samarbeid med Stavanger Universitetssykehus kunne det her komme et et nytt distriktsmedisinsk senter. De gamle Teknikkenbygningene hadde tidligere både skolelokaler for Stavanger Tekniske fagskole og  Våland videregående skole.

 

Travelt år for politiet.

 

Politiet meldte meldte om et travelt år, men registrerte allikevel at volden var gått noe ned sammenliknet med 2010.  70 personer var blitt  bortvist fra sentrum, og 438 voldssaker var anmeldt. Kontinuerlig patruljering i byens sentrale strøk var nok en viktig årsak til  denne nedgangen, mente ordensmakten.

 

Boligfortetting i etablerte boområder viktig i ny  kommuneplan

 

Bystyret vedtok om våren en ny kommuneplan for Stavanger. Blant de viktigste punktene var boligbyggings-utviklingen i byen. Politikerne ønsket at bygging av 70 % av nye boliger skulle foregå gjennom fortetting i allerede etablerte boområder. Eiere av større tomter burde også få større  adgang til deling av disse og  plass for nybygging.

 

Uønsket fiskeslag i Store Stokkavann skulle bort.

 

Rogland Jeger og Fiskerforening fikk dette året et kommunalt oppdrag. Den uønskede fiskearten sørv hadde i stort omfang etablert seg i Store Stokkavann, og  det var også mistanke om vandringer av sørv mellom dette vannet og lille Stokkavann. Ved hjelp av ruser og teiner forsøkte foreningen å redusere bestanden  av den lille og vakre blanke fisken. Men borte ble den ikke.

 

Dårlig Viking resultatet, men triumf  for Stavanger Oilers.

 

Hvordan endte  fotball - og ishockey sesongen for Viking og Stavanger Oilers 2011 ? Viking endte på en 11 plass etter en heller svak innsats. Mye bedre gikk det for Oilers som triumfere med seriemesterskap i sesongen 2011-2012.

 

De yngste stavangere.

 

Vi avslutter dette innsynet i hendelser  i 2011 med en notis om de aller yngste innbyggerne. 1872 nye stavangere ble født dette året. De 3 mest populære jentenavnene var Nora, Maja og Sofie. Og guttene het Jonas, Daniel og Noah.

 

 

 

 

Kilder:

 

Stavanger Aftenblad – e-arkiv

Wikipedia

Stavanger Statistikken

 

e.k.s.k