Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

skilting_large

Som en forening hvis hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger og skape interesse for byens historie og egenart har Byhistorisk Forening Stavanger samarbeidet med Stavanger kommune for å bidra til oppfylling av kulturplanens målsetting på dette området. Siden 1997 har representanter fra vår forening, sammen med byarkivar, byantikvar med sekretariatsbistand fra kultursjefens administrasjon identifisert aktuelle skiltingsobjekter og startet arbeidet med produksjon og utplassering av skilt.

Skilttypen er utviklet av Oslo Bys Vel og er i bruk som kulturhistoriske opplysningsskilt over hele landet. De er koboltblå med hvit antikvarskrift. Formen, en "superelipse" (overgangen mellom firkant og sirkel), er særlig kjent fra arbeidene til den danske lyriker og designer Piet Hein.

25

Vålandstårnet

Med sine 83 meter over havet er Vålandshaugen et av de høyeste punktene i Stavanger. På 1700-tallet var toppunktet på Vålandshaugen markert med en steinvarde. Under krigen mellom Danmark-Norge og England (1807–1814) lot Gabriel Schanche Kielland denne steinvarden erstatte av et utkikstårn i tre som ble bygd allerede i 1807. Fra Vålandshaugen hadde en godt utsyn over eventuelt fremmede skip som nærmet seg byen. På avstand liknet Vålandshaugens første tårn på en pipe. Dette er grunnen til at tårnet på Vålandshaugen alltid siden er blitt kalt ”Vålandspibå”. Det var i 1805 at Gabriel Schanche Kielland kjøpte nordsiden av Vålandshaugen av Peder Klow, eieren av den store Bispeladegården som Våland var en del av.

26

Apoteket Hygiea

Trolig var Peder Jespersen Gram fra Bragernes den første apotekeren i Stavanger som drev sitt apotek fra Øvre Gade (Kirkegate). Han bodde i Stavanger bare fra 1725 til 1727 og ble etterfulgt av Jacob Russel som døde allerede i 1730. Johan Christoffer Røtger er den første apotekeren vi med sikkerhet vet drev Stavanger Apothek fra apotekereiendommen i Kirkegate. Hans Jensen Gay var byens apoteker fra 1747 til 1751 da han ble etterfulgt av Johan Gottfried Erichsen fra Mansfeld i Brandenburg. Han drev apoteket videre til hans tyskfødte provisor, Frederich Nicolaus Eckhoff overtok det i 1754 og drev det fram til han døde i 1758.

27

Frøken Rings pikeskole

Det kjente, røde murbygget ved Breiavatnet som nå disponeres av sosialetaten i Stavanger kommune, bærer adresse Kongsgate 47-49. Opprinnelig stod et nemlig to hus på denne eiendommen.

28

Bjørn Endreson

Endreson ble født 20. januar 1922 i Bærum. Foreldrene var reisende Haakon Endreson og Anna Kommedal. Moren kom fra Stavanger, hvor hun vokste opp på Egenesløkke D2. Faren hennes hadde her, i det nordvestre hjørnet av nåværende Eiganes gravlund, et lite gardsbruk. Etter å ha solgt denne eiendommen, ”Fagerhøy” i 1917, flyttet familien til Stabekk, der faren, Torger, kjøpte garden ”Furulund.”

29

Lars Larsen Geilane

Geilane var en husmannsplass på østsiden av Breiavatnet , et område som strakte seg sørover fra nåværende Josefinestiftelsen, Kongsgaten 48, og Kongsgaten 52 hvor skiltet er anbragt, og videre et stykke sørover. Lars Larsen Geilanes far, Lars Svensen Helland fra Gjesdal fikk våren 1772 feste på denne plassen under Kannik og flyttet til Stavanger med konen, Maren Einarsdatter fra Nedrebø, og to barn. Sitt åttende og siste barn fikk Maren da hun var 42 år gammel; ovennevnte Lars Larsen Geilane som ble døpt 24. september 1786.

30

Frida Hansen

Fredrikke (Frida) Bolette Hansen ble født i Hillevåg den 8.mars 1855. Foreldrene var Mathilde Helliesen og grosserer og skipsreder Peter Petersen Hun vokste opp i et meget velstående hjem. Faren var en av byens driftigste handelsmenn og ledet det velrenommerte firmaet J.A. Køhler & Co. i Hillevåg, like utenfor byen. Familien bodde i Laugmannsgt. 7 og Nedre Strandgt. 27 om vinteren og flyttet til landstedet i Hillevåg om sommeren.

31

John R. Haugvaldstad

Garden Reianes ligger på nordvestsiden av Rennesøy mot Boknafjorden. Her ble John Haugvaldstad født i 1770 og døpt 3. søndag i advent, som den yngste av fem søsken. Han gikk på omgangsskolen i bygda og fikk solid undervisning i kristendom. I sitt 18. år, palmesøndag 1789, ble han konfirmert i Hausken kirke.

32

Andreas Jacobsen – Ajax

Andreas Jacobsen ble født i Vinkelgata 16, omtrent midtveis mellom Pedersgata og Fiskepiren i Stavanger, den 6. februar 1909. Her bodde han til han var 14 år gammel; da flyttet familien til Våland. Senere i livet var bostedene bl.a. Brønngata 102 og i blokk-leilighet på ”Misjonsmarka”. Han giftet seg 7. oktober 1939 med Halldis Kloster (1907 – 1992).

33

Kvekergravstedet

Vennenes samfunn eller kvekerne ble organisert i Stavanger i 1818 som det første kirkesamfunnet utenfor statskirken. Dette ville ikke myndighetene godta, og dermed oppstod det konflikter når det gjaldt seremonier som dåp, begravelse og ekteskapsinngåelse. Selve gudstjenesteformen var stille andakt uten liturgi, prest eller sakramenter. Stillheten kan brytes ved at en eller flere tar ordet for å dele noe med de andre.

34

Christian Lous Lange

Christian Lous Lange ble født i ”Bredbakken 1” i Stavanger, 17. september 1869 og døpt i St. Petri kirke 17. oktober. Faren, Halvard Lange (1842-1905) som var tremenning til Alexander L. Kielland, kom til vår by i 1867 og var stadsingeniør her fra 1885 til 1899. Lous-navnet hadde Christian etter sin mor, Thora Marie Lous (1845-1923).