Fremside / Ymse

Ymse

0

Gamle Stavanger

”Gamle Stavanger”

  

VerneforeningenGamle Stavangerble stiftet 11. november 1957 og har som formål ”å bevare det gamle bymiljø på Straen i Stavanger”.

 

 Foreningen ledes av et styre som består av 3 beboere med varamenn og av 3 eksterne representanter med varamenn. De siste er personer med genuin interesse for Gamle Stavanger, med relevant fagkunnskap, og de er uvurderlige i det faglige arbeidet.

Byantikvaren møter som konsultativt medlem på styremøter og aktuelle arbeidsmøter.

Styret har flere styremøter, arbeidsmøter og befaringer i løpet av året og holder hver vår i april årsmøte for beboere og huseiere i området. Alle er automatisk medlemmer av foreningen og medlemskapet er gratis.

Styrets sammensetning for 2017 er:

Åse Marie Noer         , leder                varamann  Kåre Walvik

Arne Sørlie                                            ”        Ingeborg Jensen

Elisabeth Renberg                                ”         Karin Noer

Eksterne representanter:

Hans Eyvind Næss                               ”         Hilmar Egeli

Anne Ragnhild Mariero                       ”         Leif Helland

Antikvarisk sakkyndig:

Carl Egil Buch                                       ”        Oddvar Veen

 

Kontaktperson :

Elisabeth Renberg     tlf. 51 53 51 18 mobil 473 14 123

                                    Mail-adr. Mieli-r@online.no

Gamle Stavangersom i dag er et velkjent begrep i byen, startet beskjedent i 1956 med revisjon av reguleringsplanen og vern av 33 bolighus, takket være arkitekt og senere byantikvar Einar Hedén som arbeidet utrettelig i nesten 5 år for å få dette til!

I  1967 ble dette utvidet til 79  hus, i 1974 til 150 og i 1979 til 170 bygninger, inklusive Rosenkildekvartalet, også regulert til  ”spesialområde bevaring”. 

Gamle Stavangerer Nord-Europas best bevarte sammenhengende trehusbebyggelse og regnes som byens viktigste turistattraksjon ved siden av Domkirken.

I 60århar foreningen arbeidet utrettelig som pådriver for å ivareta og utvikle området til glede for beboerne og for de mange som besøker oss. I nært samarbeid med Stavanger kommune er det arbeidet frem  store kvalitetsløft som for eksempel det gamle luftledningsnettet som ble lagt i kabel, vi fikk flotte og ”tidsriktige” gatelykter,  gateløpene ble brolagt og fortau hellelagt, det ble opparbeidet lekeplasser og en lang rekke grøntarealer i området. For få år siden fikk vi nedgravde avfallscontainere og gamle  og skjemmende, og brannfarlige,  avfallspann kunne fjernes fra gatebildet.  Vi har et tett samarbeid med kommunens forskjellige etater, bl.a. bygningsetaten og park- og vedlikeholdsavdelingen om aktuelle saker som angår området.

 

Markedsføring.Hvert år siden 1992 har vi arrangert aktivitetsdager med sommermarked i juni og julemarked 1. søndag i advent. 25 års jubileum i år!

 

Dette har i alle år vært en populær tradisjon som trekker mange besøkende til bydelen. Markedene arrangeres i samarbeid med SR-bank og Hermetikkmuseet, og blir til ved at alle gallerier og atelierer holder åpent.  Straen velforening har i mange år vært kaféverter i foreningens hus i Øvre Strandgt. 80A til glede for sultne og tørste gjester.

Bøker: 

        ”Miljøbevaring i Stavanger” av Hans Eyvind Næss

utgitt av foreningen Gamle Stavanger og Stavanger kommune i anledning byjubileet 1975

         ”Gamle Stavanger ” av Hans Eyvind Næss

utgitt av foreningen Gamle Stavanger med støtte fra

         Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki´s almennyttige stiftelse, 1998

 

         ”En spasertur i Gamle Stavanger” av Hans Eyvind Næss

         2-språklig bok i hendig format

 

utgitt av foreningen Gamle Stavanger i 2008 med støtte fra foreningens fond

 

Hefte:

        Gamle Stavanger. Problemstillinger og utfordringer

v/Dag Nilsen og utgitt av foreningen Gamle Stavanger 2003

Brosjyre:

        Til huseiere og byggefagfolk i Gamle Stavanger                        

         og Reguleringsbestemmelser for Gamle Stavanger

utgitt i samarbeid med Bygningssjefen og Byantikvaren

 

Video:

 

         ”40 år på Straen” 1951 – 1991

En video om en idé som forandret en by. Etter idé og opplegg av Einar Hedén

produsert av TVP Film og Video Produksjon AS

 

Antikvarisk virksomhet eren av foreningens viktigste oppgaver. 

Foreningen har som mål å fremme vern av bygningsmiljøet i bydelen,  og får i henhold til reguleringsbestemmelsene alle byggesaker i området  til uttalelse.  Styret har etter hvert kommet fram til en del prinsipielle standpunkter som legges til grunn for vurderingene. Disse målene svarer til gjeldende reguleringsplan og bestemmelser for Gamle Stavanger. De viktigste målene er:

 

         Verne originale og gamle deler av bygninger og anlegg.

         Fremme antikvarisk og korrekt form og materialbruk.

         Motvirke omfattende inngrep i bygninger og terreng.

 

Verneforeningen legger meget energi i å styre planer for inngrep i retning det som kan forsvares utfra disse prinsippene. Metoden er aktiv rådgivning. Når foreningen uttaler seg om byggesaker, er det med konkrete positive råd for hvorledes man bør gå fram. Foreningens antikvar gir også råd på byggeplassen og følger opp saker på forespørsel. Rådslagningsmøte på forhånd er en effektiv måte å nå gode resultat på.

 

Styret samarbeider tett med byantikvaren. Ofte er felles befaring utgangspunkt. Vi ser rådgivningen som en forlengelse av den praktiske kapasiteten til byantikvaren.

Fagforum.  Forumet ble etablert i 2000 og er en uformell gruppe fagfolk fra ulike deler av byggebransjen med særskilt interesse for og kompetanse i antikvariske utbedringsarbeider. Gruppen utveksler kunnskap og erfaringer ved møter og befaringer av aktuelle prosjekter. Foreningens leder, sekr. og antikvarisk sakkyndige er med i gruppen. Leder av fagforum er byantikvar Hanne Windsholt.

 

Gruppen ønsker å nå ut til byggherrer og byggefagfolk, til alle som steller med verneverdig bebyggelse, med informasjon om antikvariske kvalitetskrav til materialbruk og bygningsdetaljer. Verneforeningen har etablert etinformasjonssenterder slik informasjon kan søkes. Der kan også spesielle problemer bringes fram for faggruppen. Sekretæren er kontaktperson.

 

Brannvern.Foreningen er i jevnlig kontakt med myndighetene om tiltak for å forebygge brann. En brann i Gamle Stavanger vil kunne få katastrofale følger for området i seg selv og for den omkringliggende tette trehusstruktur. Aktualisert av en brann i 2001 i Øvre Strandgt. 92, ble det nedsatt en arbeidsgruppe med oppdrag å lage en tiltaksplan for brannsikring av Gamle Stavanger. Gruppen besto av Byantikvaren, repr. for brannsjefen, byggesakssjefen, verneforeningen Gamle Stavanger og Straen velforening.

 

Arbeidet førte til en plan med konkrete tiltak som til nå har resultert i:  Gamle Stavanger er etablert som særskilt brannobjekt, tilsyn i alle hus ved feiervesen og el.tilsyn, anskaffelse av et varmesøkende kamera (på en blokk i Løkkeveien), utplassering av 10 slangeposter i området, nedgravde containere for avfallshåndtering og anskaffelse av et mindre kjøretøy med spesialverktøy.

 

Straen velforeningbidrar med forebyggende informasjonsarbeid

i lokalavisen ”Budstikka”.

 

Einar Hedéns hagepris.Hvert år på årsmøtet blir det delt ut en hagepris til huseier/beboer som har bidratt til å forskjønne sitt nærmiljø. Juryen består av representanter for Parksjefen, Hageselskapet og leder av verneforeningen. Prisen ble delt ut første gang i år 2000!

 

For oversikt over foreningens virksomhet i 2016 og arbeidsplaner for inneværende år, seårsmelding og arbeidsprogramnedenfor

 

 

VERNEFORENINGEN GAMLE STAVANGER

 

ÅRSMELDING 2016

 

I løpet av året har det som vanlig vært  styremøter og gruppemøter, og medlemmer av styret har deltatt i møter og befaringer i forbindelse med byggeprosjekter, aktivitetsdager, aktiviteter i regi av  fagforum ”Vern av hus i Rogaland”, med mer. 

Einar Hedén. 13. november var det 100år siden han ble født

På initiativ fra verneforeningen ble dagen markert med kransenedlegging på Hedéns grav, med taler ved lederne i tidsrommet 1972 til 2016  Hans Eyvind Næss og Åse Marie Noer og fra Stavanger kommune v/byantikvar Hanne Windsholt. Etterpå var det minnesamling i Øvre Strandgt. 80A med kaffe og noe å bite i.  Det kom også et fint oppslag  i Stavanger Aftenblad med intervju av familien om Einar Hedéns store og viktige arbeid for byen generelt og for Gamle Stavanger spesielt.

Uttalelse til ny kommunedelplan for sentrum. Stavangers plan for hvordan sentrum skal styrkes og videreutvikles

Utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september 2016

 

Verneforeningen gikk sammen med Straen velforening om en felles uttalelse hvor vi konsentrerte oss om de forslag som gjelder Gamle Stavangers naboskap.  Vi går her sterkt imot forslag i sentrumsplanen om høyhus på to steder i Løkkeveien og oppfordrer KBU til å legge føringer for den videre behandlingen om at Løkkeveien nord utbygges i tråd med kommunens egen forstudie ”Lucky Løkk”;  fortetting med infill prosjekter på minimum tre og maksimum fem etasjer.  Vi går også imot bygging av høyhus  ved den gamle utenriksterminalen i Nedre Strandgt.

 

Brannvern

Firmaet Waterwall har utviklet en dyse, mobil eller fastmontert, som sender en vegg av vann inn i trange gater, og i april ble prototypen demonstrert for brannvesen, kommunen og beboere i Gamle Stavanger.  Waterwall har foreløpig ingen avtale om levering til kommunen ,som allikevel mener det er verdt å se nærmere på teknologien.

Rogaland Brann og Redning har allerede godt utstyr med mulighet for en effektiv vannvegg gjennom lange slanger med  innebygde dyser, som også kan legges ut i trange smug.

 

Antikvarisk virksomhet 

Verneforeningen får alle byggesaker i området til uttalelse og gir ellers råd til huseiere og byggefagfolk.

 

Tross innsats og positive intensjoner er det vanskelig å nå høyverdige antikvariske resultater. I meldingsåret gjelder det fortrinnsvis rehabiliteringsprosjekter som tidligere er godkjent, men som får litt annerledes forløp enn forutsatt. Ansvarshavende kan ha de beste antikvariske hensikter, men innser ikke verdien av å etterstrebe et profesjonelt nivå. Slik utformes det flunkende nye fasader med overdrevet materialkvalitet og –dimensjoner. Detaljformene derimot forvanskes og idealiseres. I tilfelletMellomstraen 16avga foreningen i sin tid uttalelse som påpekte flere antikvarisk viktige detaljer. De fleste er senere fjernet til fordel for et moderne enhetlig eksteriør. ForBlidensolstredet 8har styret ikke hatt byggesak til uttalelse. Men antikvaren har rådgitt utbyggeren omhyggelig. Likeve gjelder samme svakheter her som beskrevet ovenfor.

 

Øvre Strandgt. 62

 

Styret har bare hatt byggesak på denne ene eiendommen til behandling. Det gjaldt et nytt vindu i taket og et bedre vindu i gavlveggen mot N. Man undervurderer lett den visuelle effekten av nye ”hull” i de gamle tegltekkete takflatene. I dette tilfellet var åpningen liten, og det kunne benyttes en vindustype som er tilpasset krumme takpanner.

 

Sommermarked 5. Juni

 

Sommerens aktivitetsdag viste frem et velstelt og blomstrende Gamle Stavanger. (Det var en flott dag med mye sol og varme). Alle verksteder, gallerier og atelier, 14 til sammen, hadde åpne dører. Tilbudene var mange, fine håndlagde ting, design, keramiske arbeider, bøker, kort, trykk, malerier, akvareller, godterier og mye, mye mer. Det var flere som bød på kaffe og litt å bite i.

 

Foran Keramikkverkstedet til Marianne, Hanne og Torhild var bandet Los Inmigrantes på plass med en rytmisk og stemningfull konsert til glede for oss alle.

 

Inge Anda bød på hjemmelagede godterier til inntekt for SOS barnebyer.

 

I Nedre Strandgate 88 hadde Eli Ingebretsen tombola, kakesalg og håndarbeider til veldelig formål.

 

I Øvre Strandgt. kafé 80A var Straen velforening vertskap hvor det ble servert kaffe, saft, kaker og lapper som ble stekt fortløpende. Takk til Velforeningen for flott innsats.

 

Vekteren fra Valbergtårnet Einar Sanstøl var på plass, hjelpsom og smilende. Han skapte stor stemning i gatene og ble flittig fotografert.

 

På Hermetikkmuseet var Erik Bergsagel på plass og bød på nyrøkt laks rett fra glørne. I museumsbutikken var det et stort utvalg av sardiner + mange fristende ting. Det ble vist gamle filmer fra tidligere tiders hermetikkindustri. Oppgaveløype for barn og bytting av iddisar med iddisklubben Norway Brand. Omvisninger på norsk og engelsk hele dagen.

 

I arbeiderboligen ved siden av hermetikmuseet var det salg av kaffe, te, brus, is og vafler.

 

På Stavanger maritime museum i Nedre Strandgate kunne en besøke museets kafé og i kramboden tok krambodmadam Aadahl i mot.

 

Julemarked 27. november

 

Første søndag i advent opprant med det beste været en kunne ønske seg, som bestilt for et julemarked. Det var en strøm av folk, store og små, i gatene. Det slo alle rekorder.

 

Alle verksteder og gallerier holdt åpent både på gateplan og i enkelte kjellere. Totalt 18 stk holdt dørene åpne. I tillegg var det mange små spontane markeder både innomhus og i gatene.

 

På Einar Hedéns plass var treet pyntet med lys, girlandere m/lys var hengt opp mellom husene, det var pyntet med flotte kranser på dørene og levende lys i vinduene. Hele bydelen bidro til en fin førjulstemning. Takk til alle som gjorde dette mulig.

 

Straen Velforening sto for driften av kafé 80A. Det ble servert deilig mat og drikke. Gjestene strømmet på hele dagen og vertene hadde noen hektiske timer. Takk igjen til Velforeningen for en kjempeflott innsats.

 

På Hermetikkmuseet kunne du være med på omvisninger både på engelsk og norsk.  I røkeriet kunne du se det spesielle juletreet som var pyntet av barn ved barnehager og skoler i Stavanger.

Erik Bergsagel serverte nyrøkt laks rett fra glørne. Iddiskluben Norway Brand var tilstede og en kunne bytte iddisar med dem. Museumsbutikken var full av helt spesielle julegaver.

 

I Arbeiderboligen ble det servert deilige vafler, is, kaffe og te.

 

På Stavanger maritime museum var den frivillige kramboden åpen og krambodmadam Aadal tok imot i inngangen i Nedre Strandgate.

 

Einar Hedéns hagepris

 

Hageprisen gikk til Kåre Walvik, Bergsmauet 3, for å ha utnyttet muligheten for en fin velkomst!!

ØVRE STRANDGT. 80A

 

I 2016 har også foreningens egen eiendom vært gjenstand for inngrep. Trær og vekster i hagen er grundig beskåret. Takflaten over arken mot Ø måtte fornyes. Det ble nyttet nyproduserte krumme teglpanner. De gamle pannene blir lagret og brukt som supplement på de øvrige flatene. Meningen var ellers å male huset. Men firmaet vi benytter rakk bare takflaten og forarbeidet for malingen. Prosjektet skal fullføres våren -17.

 

I brev av 7. oktober fra Stavanger kommune får vi opplyst at naboeiendommen nr. 82 skal selges. Det står videre at kommunen må ved salg ivareta at det er en rett til å komme til eiendommen 80A ved at det tinglyses et hefte i skjøte til ny eier.

 

 

 

Fagforum ”Vern av hus i Rogaland”

 

Fagforum hadde disse aktivitetene i 2016:

 

Januar                       Befaring på Norges Bank bygningen

November               Møte om Trefiberisolering

6. april                      Brannsikring og antikvariske verdier

19. august               Besøk på Giljagarden hos Aavitsland/Gilje Lid

 

 

Informasjonssenter 80A

 

Også i år har det vært spørsmål knyttet til planer om vedlikehold/ rehabilitering m.m. Disse er videreformidlet til leder og til antikvarisk sakkyndig.

 

                                                            -------------

 

Styret takker for godt og konstruktivt samarbeid med Straen velforening, med  Byantikvaren og med kommunens forskjellige etater.

 

Stavanger, 10. mai 2017

for verneforeningen Gamle Stavanger

 

Åse Marie Noer

 

 

 

AREIDSPROGRAM 2017

 

  1. Antikvarisk virksomhet. Uttalelse i bygge- og reguleringssaker. Gi råd til huseiere.
  2. Videreføre kontakten med de kommunale etater om aktuelle saker som angår området.
  3. Fortsette med informasjonssenter  80A. Forhåndsavtale med sekr. på tlf. 51 53 51 18 eller mobil 473 14 123.
  4. Delta i fagforum Vern av hus i Rogaland.
  5. Fortsette arbeidet med å arrangere aktivitetsdager. Markedsføring generelt.
  6. Sørge for løpende vedlikehold av Øvre Strandgt. 80A.
  7. Brannvern.  

Erratum, Stavangeren nr 2/16

I artikkelen om Arne Rettedal og Rogalandsbanken i Stavangeren nr 2/2016 har jeg i forbindelse med omtalen av Laly-saken på s. 50 kommet i skade for å bruke en formulering som rammer feil personer. Jeg skrev: «Så viste det seg på toppen av dette at bankens kredittfaglige kompetanse ikke strakk til.» Saksforholdet var at det forelå en anmodning fra Oslo-kontoret om å forlenge et lån til Blystad-brødrenes aksjeselskap Laly. Henvendelsen gikk til banksjef Olav Frafjord i konsernstaben for engasjementer. Han avviste flere ganger å forlenge lånet og forlangte at lånet i samsvar med låneforutsetningene skulle innfris. Da Oslo-kontoret ikke kom noen vei med Frafjord, henvendte de seg til kredittsjef Egil Watne (†). Wathne bedømte saken på samme måte som Frafjord og de forfattet i felleskap en innstilling til adm. dir. Konrad B. Knutsen hvor de sterkt advarte mot å fornye lånet med den sikkerhet som forelå (pant i aksjer i Laly). Det skulle vise seg at Konrad B. Knutsen likevel ga etter for presset fra Oslo-kontoret og innvilget lånet.

Frafjord og Wathne befant seg organisatorisk i bankstab for engasjement konsern i direkte rapport til viseadministrerende direktør Morten A. Berg. Organisatorisk var det han som hadde ansvaret for den endelige innstilling til administrerende direktør. Det har ikke lykkes forfatteren å få klarhet i hvilken rolle Berg spilte i saken. Under alle omstendigheter er påstanden om at «den kredittfaglige kompetanse ikke strakk til» feil i forhold til banksjef Olav Frafjord og kredittsjef Egil Wathne.

Jan Gjerde