Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1700 / 1739

1739

Dansk kristendomsskole blir den første barneskolen i Stavanger

1737 bestemte myndighetene at latinskoleundervisningen i Norge skulle omdannes til en ny undervisningsinstitusjon som ble kalt dansk kristendomsskole. Den danske kristendomsskolen - som i Stavanger kom i gang i 1739, fikk snart et omdømme som fattigskole.

I 1682 ble bispesetet i Stavanger flyttet til Kristiansand. Undervisningen ved den århundregamle katedralskolen fulgte med, og i flere tiår senere var litt latinundervisning i den gamle skolebygningen ved Breiavatnet omtrent det eneste skoletilbudet i byen.

1737 bestemte myndighetene at latinskoleundervisningen i Norge skulle omdannes til en ny undervisningsinstitusjon som ble kalt dansk kristendomsskole. Disse skolene skulle undervise elevene i flere disipliner, men dansk og kristendom var hovedfagene. Bare gutter kunne bli opptatt som elever, og en viktig hensikt med undervisningen var å forberede dem til konfirmasjonen. Dette var en almueskule, og elevene kom for en stor del fra ubemidlede hjem. Driften måtte derfor bekostes av byens fattigkasse, gaver, eller bøter som ble innkassert og gitt som støtte til undervisningen. Den danske kristendomsskolen - som i Stavanger kom i gang i 1739, fikk snart et omdømme som fattigskole. Elevtallet var svært ujevnt med mye fravær. Lærerposten ble kombinert med stillingen som kordegn ved domkirken. Ofte var det få søknader om skoleplass. I 1759 var det bare undervist fem elever pluss skoleholderens sønn.

For det bedrestilte borgerskapet i Stavanger ble den danske kristendomsskolen betraktet med skepsis. Deres sønner ble ofte sendt til katedralskolen i Bergen – til en helt annen og meget mer omfattende og bedre undervisning.

Det skjedde få forandringer på kristendomsskolen gjennom 1700-tallet og over i det nye århundre. Men den fikk etterhvert et større og mer stabilt elevgrunnlag, og i begynnelsen av 1820 årene begynte undervisningslokalene å bli for små.

I 1826 foreslo biskopen å påbygge steinbygningen med en etasje i tømmer, og la piker få adgang til skolen. Det ble gjort, og undervisning av de yngste barna foregikk senere i bygningens første etasje, mens viderekomne elever satt i påbygget ovenpå.

Den første virkelige videreutviklingen av barneskolen i Stavanger skjedde i forbindelse med den såkalte skoleordningen av 1842. Etter anmodning fulgt av et utkast fra stiftsdireksjonen i 1835 til omorganisering, foreslo en oppnevnt kommisjon en radikal endring av undervisningstilbudet i byen. Her ble det foreslått å erstatte den danske kristendomsskolen med en ny todelt skole: en vekselskole som kunne undervise inntil 200 elever av begge kjønn og to vanlige leseklasser med inntil 100 elever av begge kjønn.

Vekselskolen skulle undervise de yngste elevene i første klasse, og det var skoleplikt fra fylte seks år. Leseklassene hadde alminnelige skolefag: Rettskriving, lesning, de fire regningsarter, religion, bibelhistorie, fedrelandets historie og jordens geografi, var noen av de viktigste.

Også lærerens status og lønn ble en annen og bedre. Hver klasse skulle ha sin egen lærer som skulle lønnes med 160 spesiedaler og kanskje noe mer. En av lærerne fikk også egen bolig.

Middelalderens påbygde latinskole ble for liten for det store elevtallet. Et forslag om å bygge denne sammen med en gammel lærerbolig like ved ble vurdert, men forkastet. Begge bygningene ble deretter revet og erstattet med en ny skolebygning i tre – den såkalte Domkirkens skole. Den sto ikke ferdig før i 1843, og i mellomtiden var undervisningen foretatt i leide lokaler.

Stavanger fikk med skoleordningen av 1842 en for sin tid moderne og fremtidsrettet skole. I flere tiår senere var den et solid fundament for folkeskolens videre utvikling i byen.

Litteratur:

R. Tveteraas m.fl.: Stavanger 1814-1914. (Stavanger 1914)
Johannes Elgvin: En by i kamp. (Stavanger 1956).
Edgar Hovland m.fl.: Fra Vistehola til Ekofisk. (Stavanger 1987).
Karsten Skadberg: En by i kamp. Stavanger (1975.)

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 06:40:18
Script start
Timing: Jan 20 2022 06:40:18
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 06:40:19
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 06:40:19
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 06:40:19
Script end

Main resources:

Total runtime0.1842 sec
Peak memory usage26,880.0000 KB
Database Queries64

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00860.0306 3,167.21884,720.0313
Module start 'content' 0.03920.0913 7,887.250012,257.8281
Module end 'content' 0.13050.0537 20,145.07812,241.9609
Script end 0.1841  22,387.0391 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01759.5149320.0005
Check MTime0.00894.8328320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.160710.0003
Mysqli_queries0.00643.4607640.0001
Looping result0.00150.8380640.0000
TS translator
TS init0.00462.494230.0015
TS cache load0.00231.229430.0008
TS context load0.00170.907630.0006
Template Total0.117563.830.0392
Template load0.00834.482930.0028
Template processing0.109159.239930.0364
Template load and register function0.00140.756710.0014
states
state_id_array0.00010.072210.0001
state_identifier_array0.00030.157920.0001
Override
Cache load0.00402.1500240.0002
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00170.940120.0009
Fetch class attribute name0.00060.303320.0003
XML
Image XML parsing0.00100.539420.0005
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00000.013120.0000
General
String conversion0.00000.015330.0000
dbfile0.00351.9208170.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 12
 Number of unique templates used: 7

Time used to render debug report: 0.0003 secs