Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / Årringene etter år 2000 / 2007

2007

Offensivt og fremtidsrettet 2007 budsjett.

 I en kommentar til budsjettet for 2007, sa avgående rådmann Ole Hetland at han var stolt over at flertallspartiene H, Ap. KrF, V. og Sp. her la frem en ”offensivt og fremtidsrettet” plan for  byens drift og videre utvikling. Ordfører Leif Johan Sevland mente for sin del at budsjettet dette året ” var noe av det beste som var lagt frem.” FrP ved Trond Birkedal var ikke like fornøyd og henviste til partiets eget budsjettforslag som bl.a omfattet kraftige kutt på flere områder, bl a mindre tilskudd til Stavanger Symfoniorkester. Innlegget skapte heftig debatt, der Sonja Tinnesand var var blant dem som kritiserte FrP for manglende nteresse for kulturspørsmål. Helge Solum Larsen (V) mente Birkedal ønsket å bestemme hva folk flest ville - eller ikke skulle like.

Flertallspartiene  vedtok å øke byens driftsbudsjett med 50 millioner mer enn rådmannens forslag. Både byens sykehjem og barnevernet skulle styrkes. Det samme gjalt støtte til mennesker som hadde opplevet vold i sitt nærmiljø.

Skolesektoren fikk økte ressurser. 5,2  millioner kroner ble avsatt til  nye læremidler tilknyttet kunnskapsløftet  skolen, og 21 millioner skulle brukes til opptrustning av skolenes uteområder. Tilskudd rettet mot barn og ungdom var bl.a 700 000 kroner til styrking av barne-og ungdomsarbeidet i bydelene, og 750 000 kroner i frie midler til kulturskolen. Kultursektoren ble tilgodesett med 3,1 millioner i generell styrking, og aktivitetene å Sølvberget fikk 600 000 i ekstramidler til driften – for å nevne noen viktige budsjettposter.

Nokas ranerne blir dømt i Lagmannsrett og i Høyesterett.

 Det brutale ranet i lokalene til Norsk Kontant Service i april 2005, ble i januar behandlet i Lagmannsretten. Da hadde det midlertidige rettslokalet i et forsamlingshus på Forus vært brukt  halvannet år til formålet, og med strenge sikkerhetstiltak både for besøkende og gjerningsmennene. De sistnevnte møtte med fotlenker under behandlingen av saken, noe som i tidligere  norsk rettspraksis  var ukjent. Nokså overraskende ble en av de tiltalte - Thomas Thendrup frikjent av legdommerne, men fagdommerne underkjente denne avgjørselen og bestemte at hans sak senere skulle avgjøres i en meddomsrett. For de andre tiltalte svarte jurien ja på spørsmålet om deltakelse i mafiavirksomhet.

Dommen falt i februar, og det ble strenge fengselsstraffer for samtlige tiltalte. Straffeutmålingen ble imidlertid anket til Høyesterett.  I juni ble saken behandlet der, og nå ble straffene skjerpet for flere.  David Toska ble dømt til 18 års fengsel. Erling Mathias Havnås 16 år. Kjell Alrik Schumann (som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland)  16 års forvaring med minstetid på 10 år. Ridvan Halimi 15 år. Ikmed Kodzadzik 13 år. Metkel  Betew 16 år fengsel med forvaring med en minstetid på 10 år. Johnny Thendrup 13 år. Alf Henrik Christensen 11 år. Dan Pettersen 11 år. Lars Erik Andersen 9 år. William Pettersen 4 år, og Thomas Ingebrigtsen 4 år, derav 3 og et halvt år betinget.

Nokas rettsakene kostet til sammen den norske stat i overkant av 300 millioner kroner. Mesteparten av ransutbyttet på 57,4 millioner kroner var ennå  ikke kommet til rette da de endelige dommene var falt.

 

Trangere tider for byens gartnerier.

 

Helt tilbake til 1800 tallet var det gartnerier i Stavanger Og utover på 1900 tallet - ikke minst  1930 årene og frem til ca. 1970 - ble det etablert flere nye. Bl.a på Stokka. Men nå var denne næringsvirksomheten i kraftig tilbakergang. I en reportasje i en av byens aviser fortalte Kristian Tjemsland, eier av Sørnes gartneri på Storhaug om sitt syn på gartnerienes fremtid i Stavanger. Gjennom  mange år  hadde han produsert blomster og grønnsaker for butikker over hele landet. Nå var  antallet ansatte redusert - planteproduksjonen begrenset til dyrking av blomster i en tredjedel av drivhusarealert, - og gartneriet omdannet til blomsterbutikk med egenproduserte snittblomster. Tjemsland skulle gjerne  videreført  gartnervirksomheten i større målestokk på et nærliggende område, men da dette var regulert til friareal var dette umulig. Han mente det var vanskelig å få brukbar lønnsomhet i bynær gartneridrift, ikke minst fordi slik virksomhet  krevde større og tilgjengelige grøntarealer som det etterhvert ble færre av i byen. For  egen del vill han neppe etablert et nytt gartneri slik hans situasjon var nå.

 

Røykfri sone på Stavanger stadion.

 

Byens ikke røykende ”fotball fans” kunne glede seg over en melding på vårparten. Viking stadion ble den kanskje første fotballarenaen i landet som fikk egen inngang for tilskuere som ikke ønsket røyklukt i tillegg til kampene på gressmatten. Publikum med asma-og allergiproblemer satte stor pris på tiltaket. 1360 røykfrie plasser var avsatt til formålet, og egne portvakter ville få oppgaven med å geleide de ikke røkende hit, og samtidig sørge for at den røykende del av tilskuernem ble henvist til andre innganger.

 

Karsten Skadberg ble årets stavangerforfatter.

 

Hvert år velger foreningen Stavangerbokens venner sammen med Stavanger bibliotek ut en forfatter med tilknytning til byen.

I 2007 gikk denne utmerkelsen til Karsten Skadberg (1916-1982) . Han skrev 11 bøker – flere med temaer eller synsvinkler fra Stavanger – og redigerte også  andre forfattere sine manuskripter før utgivelse.

Den første ”Årets forfatter” prisen ble utdelt i 1994, og totalt hadde 14 forfattere fått den samme hederen, bl.a : Andreas Jacobsen (Ajax) Leiv Isaksen. Theodor Dahl, og Per Thomsen.

 

Stor innbyggervekst.

 

Folketilveksten i Stavanger var uvanlig høy i Stavanger i 2007. I  forhold til folkemengden var det en økning på 1,94 %. Det var ikke tidligere registrert en tilsvarende vekst. Deretter fulgte 2006 med 1,87 % . Også i absolutte tall var veksten størst i 2007 med 2271 personer. I 2006 økte folkemengden med 2158 personer. Den forrige rekorden var i 1991 med 1,66 % folkevekst. Størst økning i innbyggertall  registrert på bydelsnivå etter årtusenskiftet var på Storhaug, der folkemengden økte med 5,4 % i 2006. Nest største vekst i samme periode var notert på Hinna i 2004 med en befolkningsøkning på 4,2 %.

For politikerne fremkalte disse ”veksttallene” mange refleksjoner, tanker og ideer i sammenheng med byplanlegging og byutvikling i årene fremover. Stavanger sine ledige arealer til bruk for barnehager, skoler og boliger, infrastruktur og mye annet var etter hvert blitt begrenset, ikke minst fordi en samtidig også måtte avsette betydelige områder til grøntanlegg og jordbruk. Tidligere FrP politiker Karl W Sandvig var blant dem som mente  at mange utfordringene byen nå sto frremfor uvegerlig ville aktualisere spørsmålet om nye kommunegrenser på nord-Jæren.

 

Byes ”kjendisender” får egen trapp  Vågen.

 

Andemor med unger på slep på vei fra Vågen til Breiavannet har i lange tider vært et fast og populært innslag i sentrumsmiljøet på vårparten. Men ofte har de små hatt vansker med å komme opp på fast kaigrunn. Dette ønsket kommunen å gjøre noe med, og i god tid før første andefamilie meldte sin ankomst ble det montert en egen ”andetrapp” mellom sjø og land som fuglene kunne benytte. Parksjef Torgeir Esig Sørensen som hilste tiltaket velkommen, var likevel ikke trygg på andungenes sikkerhet verken før eller etter ankomsten til byen. Sultne måker truet overalt. Ornitolog Olav Runde på Stavanger Museum mente måketruselen i Breiavannet kanskje kunne reduseres om en plantet ut mer siv som gjemmested for de yngste endene.

 

Erstatning til  tidligere barnehjemsbarn.

 

I 2004 kom det frem at mange gutter som  var plassert i kommunal omsorg på Waisenhuset i 1960 og 1970 årene, hadde vært utsatt for omsorgssvikt, fysisk avstraffelse og seksuelle overgrep. Dette var senere blitt bekreftet av et eget granskningsutvalg - noe  som videre førte til opprettelsen av en støttegruppe for flere av ofrene og fikk navnet ”Prosjekt oppreisning”.  

241 tidligere barnehjemsbarn søkte om oppreisning for de misgrep de hadde vært utsatt for. I 2007 tilkjente Stavanger kommune 231 millioner kroner til en del av disse. Kommunen ga samtidig en formell unnskyldning for den behandlingen de hadde vært utsatt for.

 

Gammel stavangerbedrift utvider.

 

En av byens eldre og kanskje ikke mest kjente bedrifter, offentliggjorde i mai utvidelsesplaner. Stavanger Gummi-industri ble stiftet i 1924, og hadde hele tiden produsertt tradisjonelle og standard gummi- og polymer-produkter. Nå ønsket fabrikken å utvide dette utvalget med nye produkter rettet mot oljevirksomheten og annen industri. Bedriften var særlig innrettet mot fremstilling av spesialdesignede og formstøpte gjenstander som skulle utsettes for høy temperatur, høyt trykk og store friksjonsmessige belastninger. Stavanger Gummi-industri A/S hadde i 2006 aldri tidligere hatt et bedre år når det gjalt omsetning og resultat, og ønsket å fortsette ekspansjonen i et nytt industribygg på nyinnkjøpt tomt i Dusavika/Finnestad området.

 

Landets dyreste utleieboliger

 

Innbyggerne inorges ”oljehovedstad” nøt godt av mange arbeidsplasser og høye lønninger tilknyttet oljevirksomheten, man fikk også merke at ikke alt var like positivt i denne sammehengen. En undersøkelse slo bl.a fast at leieprisene i leiligheter og eneboliger var de høyeste og dyreste i landet. Gjennomsnittlig var utleieprisene i Stavanger 5,7 % høyere enn i Oslo. Det ble i rapporten vist til  at mange leietakere ofte var tilknyttet oljerelaterte bedrifter – ofte utenlandske - med god økonomi og evne til å betale høye husleier. Noe som presset prisene oppover. Eksempler på leiepriser i noen områder var f.eks en leilighet  på 160 kvadratmeter på Verven med pris på 33 000 i måneden. Og en leilighet i Jåttåvågen der leier måtte ut med 22 000 pr måned. For en enebolig på Forus var leieprisen 23 000. 11000 husstander i Stavanger leide boliger i 2007, og de dyreste leilighetene var i sentrumsområdet.

I den offentliggjorte statistikken var ikke kommunens egne 2500 utleieboliger tatt med. Disse var pris-subsidiert og tiltenkt personer og familier som hadde liten mulighet til å kjøpe seg inn i det private og mye dyrere boligmarkedet i byen.

 

                                                                                                                                                

 

Store planer for Paradisområdet

 

I september 2007 offentliggjorde NSB et vedtak om å flytte godsterminalen fra vestsiden av Hillevågsvannet til en ny stor terminal på Ganddal. I  en 2 år gammel  kommunedelplan for Paradis/Hillevåg var det allerede  lagt til rette for en storstilt utbygging av næringsarealer og boliger i dette området når tiltaket var gjennomført.

Et datterselskap i NSB hadde allerede i flere år arbeidet med en utviklingsplan for Paradis etter at terminalen var flyttet, og hadde engasjert 4 arkitektfirmaer  i arbeidet med å lage en helhetlig arealdisponering. Her så en for seg  at 70-80 mål ville bli brukt til utbyggingsformål – til sammen ca 150 000 kvadratmeter. Resten av området var tenkt å bli park-og grøntområder. En av bedriftene som ønsket å samle alle sine 2500 ansatte i Stavanger i et nytt næringsbygg i Paradis var Aker Kværner.

 

Kommunevalget 2007

 

I september var det også kommunevalg og valg av nytt bystyre. Leif Johan Sevland (H) ble påny gjenvalgt som ordfører, og Bjørg Tysdal Moe igjen varaordfører. Selværklært klovn og komiker Per Inge Torkelsen sto nok for en av de største overraskelsene etter valget. Han var oppført som nummer 59 plass på Venstre sin liste, men velgerne kumulerte ham opp til 6 plass, og fast sete i bystyret.

Valget hadde dette utfallet og mandatfordeling: H fikk 34,5 % av stemmene og 23 representanter. Ap 21,8 % og 15 representanter. FrP 15,5 % og 11 representanter. V 9,3 % og 6 representanter. KrF 7,8 % og 5 representanter. SV 5,6 % og 4 representanter. Sp 1,8 % og 1 representant. Pensjonistpartiet 1,7 % og 1 representant, og Rødt 1,3 % og 1 representant.

 

Elever ved Stavanger Katedralskole vant Holbergprisen.

 

Førstepremien i Holbergprisen for 2007 gikk til 4 elever på Stavanger Katedralskole. Erlend Stene, Elise Waldenstrøm, Birgitte Kongsgård og Andreas Thorsdalen Tveit i videreklasse 2 kunne stolt motta den gjeve utmerkelsen og en førstepremie på 15 000 kroner for  sitt prosjekt med overskriften ” Lykkejegere. Vi er rike – men lykkelige. Hva er lykke  ? ” Holbergprisen er en nasjonal forskningskonkurranse innen teologi, juss, humaniora og samfunnsfag, der hensikten er å oppmuntre og stimulere barn og unge til å bli interessert i og vise entusiasme for disse fagene. Hvert år konkurrerte 12  av landets skoler om denne prisen.

 

”Siddisen” tjente godt i 2007.

 

Lønnsmottakerne i Stavanger var med en gjennomsnittlig brutto lønn på kroner 395 000  på fylkestoppen når det gjalt inntekt før skatt i 2007. Best ut kom den mannlige del av innbyggerne med sine 508 ooo kroner i gjennomsnitt, noe som igjen var 101000 mer enn i landet forøvrig.. Det var selvfølgelig byens oljerelaterte virksomhet som  sterkt bidro til det høye lønnsnivået for mange, og også førte til at Stavanger hadde forholdsvis lite gjeld pr innbygger, og derfor kunne betegnes som en velstående norsk kommune. Et annet tegn på gode tider i oljebyen var også at antallet millionærer økte fra 41 pr 1000 inbyggere i 2001, til 70 dette året.

 

Stavangerregionen ved en økonomisk skillevei ?

 

Stavanger var inne i en vekstperiode, men det var også noen som så utviklingstegn som kunne føre byen inn i en mer usikker fremtid. En av dem var økonomiprofessor Torger Reve. I medlemsbladet til Næringsforeningen i Stavangerregionen ”Rosenkilden” stilte han spørsmålet om næringslivet var begynt å forvitre  tiltross  for  den nå positive situasjonen- med stor mangel påarbeidskraft i mange bransjer, sterke bedriftsresultater,og en vekst uten sidestykke.-  Reve nevnte flere hendelser han mente  bidro til en langsom svekkelse av byens og regionens økonomiske styrke. Bl.a at  StatoilHydro hadde valgt å lokalisere betydelige deler av sine finansielle, strategiske og  internasjonale funksjoner i Oslo. Etter hvert var tyngdepunktet i olje-og gassvirksomheten flyttet nordover og til utlandet, med konsekvenser for regionens leverandørindustri. Samt at forsvaret ønsket å legge ned sine anlegg i stavangerområdet.Veksten i dette området var allikevel så høy at en ikke la merke til slike næringsmessige uttynninge.

Torger Reve mente regionen nå måtte sette inn motkrefter mot de negative tendensene. Dette kunne være å bygge ut og utvikle et olje-og gassrettet universitet i verdensklasse. Bygge ut alle former for infrastruktur. Bygge ut et globalt StatoilHydro med hovedkontorfunksjoner i Stavanger. Utvikle en sterk finansnæring med aktivt næringsmessig ansvar. Og utvikle og skape nye kompetansebaserte næringer tuftet på kompetanse, kremmerskap og jærbuverdier.

 

Fotball og ishockey.

 

I 2007 endte Viking på 3. plass i tippeligaen, og kom til kvartfinalen i cupen.

Stavanger Oilers  ble nr 6 i 2007-2008 sesongen i Get ligaen, og kom til kvartfinalen i sluttspillet.

 

                                                                                                                        

 

Folkemengde og døpenavn.

 

Stavanger hadde 117315 innbyggere i 2007.

De mest brukte døpenanavn var : Sara - Thea – Sofie. Og Mathias –Sander og Elias.

 

 

Opplysninger:

 

-         Stavanger By`s Historie Bd. 4

-         Stavanger Aftenblad – E avis.

-         Internett/Wikipedia

-         Stavanger Kommune – Stavangerstatistikken.

-                  ”              ”         - Årsberetninger

 

eksk

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 07:09:16
Script start
Timing: Jan 20 2022 07:09:16
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 07:09:16
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 07:09:16
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 07:09:16
Script end

Main resources:

Total runtime0.3064 sec
Peak memory usage27,904.0000 KB
Database Queries71

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.01550.0406 3,168.40634,720.1875
Module start 'content' 0.05610.1842 7,888.593812,364.8906
Module end 'content' 0.24040.0660 20,253.48442,261.7266
Script end 0.3063  22,515.2109 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.02026.6031320.0006
Check MTime0.01043.4041320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.093710.0003
Mysqli_queries0.00742.4075710.0001
Looping result0.00210.6789710.0000
TS translator
TS init0.00411.340030.0014
TS cache load0.00200.668330.0007
TS context load0.00160.505930.0005
Template Total0.226674.030.0755
Template load0.00762.465230.0025
Template processing0.219071.476430.0730
Template load and register function0.00120.407310.0012
states
state_id_array0.00010.042110.0001
state_identifier_array0.00020.074520.0001
Override
Cache load0.00441.4312990.0000
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00160.524820.0008
Fetch class attribute name0.00050.165520.0003
XML
Image XML parsing0.00100.333620.0005
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00000.007220.0000
General
String conversion0.00000.010430.0000
dbfile0.00401.3112170.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
17content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
18content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 41
 Number of unique templates used: 7

Time used to render debug report: 0.0003 secs