Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / Årringene etter år 2000 / 2008

2008

Ressursbruken i byens grunnskoler var under landsgjennomsnittet.

Vi starter som vanlig med noen ord fra byens politiske liv.                               Det ble få forandringer på rådmannens forslag til byens budjett for 2008. Men likevel en bred ordveksling tilknyttet en rapport som sammenlignet ressursbruken i grunnskolen i de 10 største norske kommunene. Her gikk det frem at Stavanger bevilget 88 % av landsgjennomsnittet pr innbygger til innkjøp i grunnskolen. Noe som i analysen fra Norske Kommuners Sentalforbund ble kommentert slik:” Det betyr at grunnskolen  Stavanger i  liten grad nyter godt avdet relativt høye inntektsnivået”. Oslo, Trondheim og Kristiansand  brukte  mest penger til grunnskolen, mens Stavanger og Bærum bevilget minst til denne sektoren. Ordfører Leif Johan Sevland undret seg i over at byen kom så dårlig ut i denne rapporten i en kommentar.                                                                          Kulturpolitikk utløste også i dette bystyremøtet debatt.  Ordføreren måtte bl..a svare Tore B.Kallevig (FrP) som hele 5 ganger ønsket å få vite hvor mye det nye konserthuset ville koste. Svaret var at prosjektet hadde en trygg økonomisk dekning, inklusivt  245 millioner kroner som lå som sikkerhetsmargin og dekning av eventuelle prisjusteringer.  :” Kultur er viktig””,mente Per Inge Torkelsen  (V)                                                                                                 Bystyret vedtok å avsette 41 millioner kroner til oppussing av skolegårder i byen. Høyre øsket at også trehusbebyggelsen på Blåsenborg – i likhet med Gamle Stavanger -  skulle få sitt eget vern. Trond Birkedal (FrP) ønsket og få vurdert mulgheten for overføring av bystyremøtene direkte på internett. Og mente dette kunne medvirke til bedre debatter og større åpenhet om de beslutninger poltikerne tok.

Et uvanlig innslag på dette budsjettmøtet var overrekkelse av blomster og gratulasjoner til bystyrete yngste representant - Anne Kathrine Berg (H) - som denne dagen fylte 18 år .

 

Hundvåg kirke jubllerte.

 

I februar var Hundvåg Kirke 25 år. Begivenheten ble markert med konserter for store og små gjennom en hel uke. Barnekonsert med 11 år gamle Lisa Børud, barnegospel og jazzkonsert med Hundvåg Gospel  var noen av innslagene i  åremålsmarkeringen.

 

Fortrolig notat skapte debatt og fikk følger.

 

I mars ofentliggjorde byens aviser et fortrolig notat til styret i Forus Næringspark . Der det ble foreslått å stifte et nytt stort regionalt eiendomsselskap sammensatt av utvalgte private eiendomsutviklere. Dette falt ikke i god jord hos politikere i Sola og Sandnes, og førte til at prosjektforslaget ble lagt bort. Senere fulgte en delvis skarp debatt om enkeltpersoners mange  roller i politikk og næringsliv. Et eksempel var en av områdets ordførere som dette året hadde 18 styreverv, hvorav 11 som styreleder. Kritikerne mente det var viktig at viktige beslutninger som gjalt store befolkningsgrupper skjedde gjennom folkevalgte organer, og ikke ble avgjort av få, og ofte de samme personene.

 

Næringsforeningen ønsket ny kommunestruktur.

 

”Næringsforeningen trapper opp ”var overskriften i Stavanger Aftenblad i april. Foreningen hadde store ambisjoner om å være en drivkraft og pådriver når det gjalt næringsutviklingen i regionen. Og få ting gjort. Blant spørsmål som sto høyt på dagsordenen var kommunegrensene på Nord Jæren, og som direktør Jostein Soland utpekte som den absolutt vktigste saken. Han påpekte at Stavanger, Randaberg, Sola og Stavanger tilsammen hadde samme areal som Bergen, men bare 30000 færre innbyggere. Fraværet av større kommune-enheter i vår region hadde bl.a. resultert i at penger ble vekkadministrert på  mikroforvaltning, dårlige veier, og liten statlig interesse for  støtte til viktige oppgaver. Vi kan ikke ha det slik, mente Soland, som la vekt på at næringsforeningen tok sikte på å bli en viktig maktfaktor i regionen. Å bli best på nyskaping, og å satse på oppvekst og trivsel  skulle hele tidene være viktige mål for byens og distriktets næringsforening – der 200 personer og 20 ressursgrupper fra ulike bransjer og ulike geografiske områder nå var i abeid med viktige oppgaver.

 

Restaurantgjester måtte gå ut gjennom kjøkkenet.

 

Torsdag 17 aprl fikk gjestene på noen av byens utesteder på Skagenkaien en våt overraskelse. Uten forvarsel sprakk et av kommunens vannrør, og det tok ikke lang tid før deler av kaien mellom HansenHjørnet og Dickens var omdannet til et  10 meter langt og 10 meter bredt basseng. De restaurantansette fikk noen hektiske minutter med å evakuere både ute-og inne gjester til tørre områder. Utestedet  Mexico fikk betydelige vannskader i lokalene da vannet fosset inn, og her måtte kundene loses ut gjennom bakdører og kjøkkenet. Det tok 1 time og 20 minutter før brannvesenet fant den riktige kranen og fikk stanset oversvømmelsen.

 

Madlaboere gledet seg over kraftledninger i jord.

 

På vårparten  trakk også mange innbyggere på Madla et lettelsens sukk da det ble klart at en planlagt ny og stor kraftledning fra Sola til trafostasjonen ved Stokkavannet ikke skulle gå som luftledning, men graves ned i jorden. Viktig for avgjørelsen var et planlagt utbyggingsområde i trekanten mellom  Regimentsveien, Revheimsveien og Madlaleiren.  Madla byutvikling, Partner tre, og Øgreid Eiendom hadde kjøpt opp et større område, og var grunneiere der. Disse var bundet av en kommuneplan for perioden 2006-2021,  der det var lagt inn bestemmelser at alle nye kraftledninger skulle legges i jord. Utbyggerne skulle dele disse omkostningene som tilsammen ville bli 300 millioner kroner. Folks uro og skepsis til  større kraftledninger i luften, og en bedre utnyttelse av byggeprosjektet var noen viktige fordeler med jordkabel, mente Thomas Bjerga i kommunens kommuneplanavdeling.

 

Levekårsundersøke påviste økende forskjeller.

 

Levekårssituasjonen i Stavanger ble også i 2008 belyst gjennom en omfattende rapport. Den viste at innbyggerne i sentrumsnære områder - i nordre og østre del av Storhaug bydel og  Hillevåg bydel -  hadde byene dårligste levekår. I den andre enden av skalaen kom sentrumsnære bydeler lenger vest, på Hinna, Våland, Eiganes og Tasta. Inntektsforskjellene var også økende. Målt etter beregninger på grunnlag  fattigdomskriterier var 8,7 % av beboerne i byens husholdninger fattige. I sentrum levekårsone gjalt dette hele 20,6 %. Enslige personer ble regnet som fattige dersom nettoinntakten etter skatt var under            172 000 kroner.  Arbeidsløshet, barnevern og kriminialitet var også viktige avsnitt i rapporten. Når det gjalt førstnevnte viste tallene en betydelig nedgang i tallet for dem som ikke var  arbeid – fra 4,9 % til 1,1 %. Tallene som omfattet  nødvendige barnevernstiltak viste at det også her  var store forskjeller mellom bydelene. Fra mindre enn 1 % i flere soner, og opp til 8,3 % og  13,1 % i Smiodden, Sentrum, Skeie og ytre Lagårdsvei. På områdene som omfattet vold og kriminalitet  viste undersøkelsen at grupper som bor i områder med dårlige levekår også gjerne var overrepresentert.  2362 personer var innblandet i saker som gjalt vold, vinning, trafikk, sedelighet, skadeverk, narkotika, økonomi o.a.  i 2008. Her hadde sentrum, Lagård, Spilderhaugen og Rosenli de høyeste tallene.

Levekårsundersøkelsen viste også at byens utgifter til sosialhjelp hadde sunket i perioden 2004 til 2008.

 

Snipp snapp snute for englandsbåten.

 

Fra 1890 hadde englandsbåten gått fra Strandkaien til Newcastle. I august 2008 gikk den siste turen og ruten ble samtdig nedlagt. En ny stor fergeterminal  i Risavika i Sola var nå klar for  fergetrafikk og transport med containerskip i stavangerregionen. Antallet containere som her kunne bli lastet eller losset  økte samtidig fra 30.000 til 300.000 stk i året. Men fremdeles var det fergemulighet i Stavanger. En danskeferge var ennå en sjøveis transportmulighet for bilende stavangere på vei til kontinentet og et nytt terminalbygg var nå også klar til bruk.

 

Beste cruiseåret noensinne.

 

Mange turister besøkte Stavanger. Et eksempel på dette var at 2008 ble det mest vellykkede cruiseåret noensinne. 126000 personer hadde gått  ned landgangene etter 94 skipsanløp, og det var nesten en fordobling av tallere fra 2007. Stavanger reiselivsforening hadde merket øket fokus på Stavanger i forbindelse med at byen var kulturhovedstad i  2008. Internasjonale medier hadde vist betydelig interesse for det som foregikk. I Region Stavanger hadde samme årsak nok bidratt til at internettrafikken var øket med 108 % . I snitt var 4500 mennesker inne på nettet til organisasjonen hver dag. 

 

Siddisen mer fornøyd med helsetilbudet andre norske storbyinnbyggere.

 

En  storbyundersøkelse foretatt av Sentio Rescarch, der 1200 siddiser deltok, og som ble offenligjort i juli,  viste at byens innbyggere var mer tilfredse med helse-og sosialtilbudet enn i de andre 4 norske storbyene. Dette gjalt legevakt, kommunalt helsetilbud og håndtering av sosiale problemer. Dobbelt så mange var positive til disse sektorene enn i f.eks Oslo. Men undersøkelsen avslørte ikke bare positive forhold. Bare 2 av10 som ble spurt syntes sykehjemstilbudet i Stavanger var tilfredstillende. Heller ikke  politiets virksomhet og innsats fikk toppkarakter. 43,5 % var fornøyd eller svært fornøyd  med innsatsen fra lovens håndhevere, og bare i Oslo var misnøyen større. 

 

Norgesmester i næringsliv.

 

Stavanger og regionen kom på topp i 2008 kåringen av landets beste næringslivsområde. Hvert år foretar NHO og Telemarksforskning  en rangering av kommuner hvor næringslivet har best utvkling, og kriteriene som gjelder er basert på bedriftenes lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets relative bredde.

 

ONS messen 2008.

 

Dette året var det i august igjen ONS messe i Stavanger. Nå sto en ny stor utstillingshall klar til arrangementet, og bidro til at arrangørene kunne reklamere med at utstillingen aldri tidligere hadde hatt et større omfang når det gjalt kvadratmetre. Antallet deltakende selskaper var denne gang noe lavere enn på tidligere messer, men mange hadde til gjengjeld større stander enn tidligere. Den russiske var bl.a. dobbelt stor. En nyhet dette året var et tur/retur busstilbud fra Tananger, Forus og Kvernevik til utstillingsområdet  hver morgen og ettermiddag.

900 stavangere hadde leid ut boligene sine i forbindelse  med ONS. Denne gang ble det  tilegg til hovedfokuset på olje og gass også lagt stor vekt på et mangfoldig kulturtilbud. Arrangementsjef Kjell Ursin Smith hadde stor tro på en blanding av business og kultur. På Strandkaien kunne publikum i 3 dager bli kjent med kulturen i 6 av verdens andre oljebyer. Sekkepipemusikk, sang, billedkunst, og ekte barbecue var blant tilbudene. På Torget var det også gratiskonsert – og der også et flott fyrverkeri avsluttet oljemessen.

 

Stor frimerkeutstilling.

 

I oktober var Stavanger for første gang vertsby for en stor nordisk frimerkeutstiling. Arrangøre var Posten Norge, Stavanger og Sandnes filatelistklubber og Norsk Filatelistforbund. Arrangementet foregikk i messeområdet på Tjensvoll, og foruten utstilling av 1600 albumark, ble det også utdelt ærespriser og en gullmedalje som den høyeste utmerkelsen. Egne arrangementer for barn og ungdom var også en del av utstillingsprogrammet.

I tilknytning til kulturbyåret 2008 ble det også utgitt en egen frimerkeutgivelse.

 

Ny spennende aktivitetspark ved Oljemuseet.

 

Ved oljemuseet på Kjeringholmen ble det i 2008 åpnet en geopark. Et   aktivitetsområde etter modell av havbunnen på Trollfeltet, og satt sammen av utstyr fra oljevirksomheten. Geoparken var et samarbeidsprosjekt mellom Oljemuseet, Stavanger2008 (kulturhovedstaden) og kommunen.  Foreløpig var dette et midlertidig tiltak som det var meningen skulle bli permanent og ferdig utbygget i løpet av de neste 2 år.  Oljemuseets direktør Finn E. Krogh kunne på slutten av året fortelle at området overraskende hurtig var blitt et selvstendig samlingspunkt for mange, og mye brukt av ”Hang out Kidsa”, skatere og syklister - og et fint suppement til oljemuseet.

Krogh kunne også opplyse at oljemuseet hadde hatt 90 000 besøkende i 2008. Det var nesten like mye som  den tidligeren rekorden på 93500.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanger2008. Kulturhovedstaden.

 

Den store begivenheten i Stavanger i dette året var byens rolle som europeisk kulturhovedstad. Innledningen var allerede startet i 2001 da bystyret vetok å sende en søknad til EU om å få en slik status. I 2004 ble Stavanger sammen med Liverpool utpekt som kulturhovedsteder i  2008. Et interkommunalt selskap – der særlig også Sandnes fikk en viktig rolle  ble deretter etablert. Skotske Mary Miller ble tidlig ansatt som leder for kulturåret og 360 millioner kroner ble avsatt til prosjektet. I årene fremover foregikk en tidkrevende og grundig utvelgelsesprosess av et høyt antall forslag til arrangementer som kunne bli deler av kulturtilbudet gjennom året. Til sist sto arrangørene igjen med 160 innslag.

Lørdag 12 januar ærklærte kong Harald kulturbyåret får åpnet. Det foregikk i Stavanger kulturhus, der også dronningen var tilstede. Så fulgte parade og folkefest i byens sentrumsgater med stavangere i tusenvis som tilskuere. I ukene og månedene som fulgte gjennom året ble det tilsammen gjennomført 1100 kulturarrangementer som i innhold og variasjon ga  tilhørere og besøkende mange utbytterike og fine opplevelser. I tillegg til de mange kulturtilbudene i byen kom også et eget TV prosjekt, Gladmatfestival i Vågen, og underholdning i Kongeparken i Sandnes.

Kulturbyåret ble avsluttet lørdag 6 desember med en stor folkefest som samlet 25000 mennesker i Stavanger sentrum. Med korsang og lysseffekter gikk byens store kultursatsing over i historien.                                                 

Kanskje ble Stavanger2008 ikke noen ”folkefest” for folk flest. Men anslagsvis 875 000  mennesker fulge TV sendingene, eller besøkte et eller flere arrangementer i Stavanger og Rogaland gjennom kulturbyåret - og de fleste gledet seg nok over mange  forestillinger, opptrinn og arrangementer. Stavanger Aftenblad samlet noen av dem i en reportasje da året var slutt, og vi siterer dette fra avisen:                                                                    

”Dans: Inbal Pinto var en av gjestekompaniene. Dansegruppen fra Israel satte opp 3 forestillinger på Tou Scene og i Sandnes Kulturhus.I det fri: Project Bandaloops dristige dans i Gloppedalsura.Eventyrlig på Lundsneset: 2000 publikummere deltok i utendørsteater på Hundvåg.Andre glimt: På Åmøy skapte lys-og lydinstallasjoner semmen med 3000 år ganle helleristinger en særegen stemning i oktober.Engasjement:Barn og unge var en av hovedmålgruppene gjennom barnehager, og skole-og kulturskoler over hele Rogaland.Teater: På Rogaland Teater satte  Darius Meskauskas opp ”Hamlet” på litauisk .Kvinnekaravane: De kom fra Danmark de rullende campingkvinnene. Fem campingvogner med ulike kvinnetorsoer som vokste ut av taket slik at vognene fungerte som kvinnenes skjørt.

 

Ildfullt pasjonsspill i Stavanger. Lysshow i Sandnes og ellevill skileik i flomlys i Sauda bandt også  Rogaland sammen i kulturhovedstadåret.”                                                                                                                           

 

 Ordfører Leif Johan Sevland mente kulturbyåret hadde innfridd forventningene, og formulerte det slik:” 2008 var litt av et år for Stavanger.Vi fikk anledning til å være midtpunkt i vår del av verden som Europas kulturhovedstad. Stavanger ogregionen ble satt på kartet på en fantastisk måte. Vi skal sørge for at dette blie en epoke og ikke en episode.”

 

EU utpeker  hvert år en eller t byer som kulturhovedsteder. Athen var den første, og i 2008 hadde 30 byer blitt tildelt denne tittelen.

 

Fotball – ishockey –folkemengde. 

 

Viking endte på 6 plass i dette års tippeliga, og kom til 4 runde  cupen. Laget kom også til 2 kvalifiseringsrunde i UEFA cupen etter følgende kamper:

1 kvalifisering ute:      Vilnius/Litauen-Viking  0-1

                        hjemme:     ”         ”            ”      0-2

2         ”           ute        FC Honka Espoa/Finnland – Viking   0-0

                        hjemme         ”                                 ”               2-1

 

Stavanger Oilers ble nr 6 GET ligaen, og kom til kvartfinalern i sluttspillet

i 2007-2008 sesongen.

 

Mest populære døpenavn i 2008: Noah, Marius, Daniel. Og Sofie, Ella, Linnea.

 

Stavanger hadde 119586 innbyggere i 2008.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Opplysninger:- Strvanger By`s Hisdtorie B.d. 4.

                        -Stavanger Aftenblad E avis.

                        - Internett!Wikipedia

 -Stavanger Kommune Stavangerstatistikken

 -        ”                ”       Årsberetning

eksk

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 06:55:01
Script start
Timing: Jan 20 2022 06:55:01
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 06:55:01
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 06:55:01
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 06:55:01
Script end

Main resources:

Total runtime0.2826 sec
Peak memory usage24,064.0000 KB
Database Queries31

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.01040.0324 3,168.40634,720.1875
Module start 'content' 0.04280.2004 7,888.593812,383.5859
Module end 'content' 0.24310.0393 20,272.17972,013.7109
Script end 0.2825  22,285.8906 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01976.9744320.0006
Check MTime0.01053.7150320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.095610.0003
Mysqli_queries0.00381.3598310.0001
Looping result0.00060.1996310.0000
TS translator
TS init0.00481.697230.0016
TS cache load0.00250.887530.0008
TS context load0.00190.677330.0006
Template Total0.208473.730.0695
Template load0.00873.085930.0029
Template processing0.199670.635130.0665
Template load and register function0.00200.690410.0020
states
state_id_array0.00010.046410.0001
state_identifier_array0.00030.091020.0001
Override
Cache load0.00491.74641150.0000
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00160.548910.0016
Fetch class attribute name0.00080.272120.0004
XML
Image XML parsing0.00020.069010.0002
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00000.010620.0000
General
String conversion0.00000.011630.0000
dbfile0.00311.0916130.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
16content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
21content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
5content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 47
 Number of unique templates used: 7

Time used to render debug report: 0.0003 secs