Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / Årringene etter år 2000 / 2009

2009

Kjøp av flere kommunale boliger blant prioriteringene i årets budsjett

Vi innleder igjen med noen ord om byens økonomi ved inngangen til dette året. I forslaget til stavangerbudsjettet for 2009 hadde rådmannen foreslått en reduksjon av utgiftene til eldreomsorg og skoler. Politikerne var uenige, og flertallspartiene, Høyre, Venstre, Ap, KrF, Senterpartiet, og Pensjonistpartiet var sammen om et felles forslag om å øke driftsbudsjettet med 15,5 millioner og investeringsbudsjettet med 29 millioner ved hjelp nye låneopptak.

Disse pengene ønsket politikerne å bruke til kjøp av kommunale boliger. Dette behovet var stort. Ca. 200 enslige og familier som levde under fattigdomsgrensen sto i  kommunens boligkø. Også ferdiggjøring av barnehagene i Bamsefaret og på Slåtthaug var en stor og nødvenfig utgiftspost.

Det ble derimot ikke påplussing  til byens idrettslag. En vedtatt og ny flerbrukshall i Sørmarka  burde holde for en stund, mente bystyret. Representantene ønsket forøvrig en mer interessant og visuell  3 D presentasjon av lange saksfremstillinger, og ba administrasjonen oppnevne en gruppe som kunne arbeide med dette.

Stavanger sitt driftsbudsjett i 2009 hadde en ramme  på 3,44 milliarder kroner, og et investeringsnivå på 1,4 milliarder,

Stavanger best på samfunnssikkerhet og beredskap

I januar ble kommunen utpekt som landets beste innen samfunnssikkerhet og beredskap. Noen måneder senere ble Byparken kåret som landets grønneste part av organisasjonen Norske anleggsgartnere.

Mange spilte fotball

Fotballen  hadde også i 2009 ivrige tilhengere i  alle aldersklasser. En oversikt over byens fotballbaner, eller områder der ikke minst byens yngste innbyggere kunne dyrke sin idrett, viste at  2 ballbinger, 3 grusbaner, 19 kunstgressbaner og 34 grusbaner lå  spredt over hele byen til glede for mange spillere.

Politikerne ønsket et mangfoldig idrettstilbudi byen

Fysisk aktivitet, naturopplevelser, og ikke minst et mangfoldig idrettstilbud måtte være viktige tilbud for innbyggerne, mente byens politikere. I kommunedelplanen fra dette året  ble det lagt opp til en  storstilt bygging av ny sykkelbane, en skate-og kampsporthall og idretts-og svømmehaller. Det mest kostbare prosjektet var planene om et nytt folkebad på Hinna med 50 meters basseng.

Økende forskjeller mellom fattige og rike i Stavanger

En levekårsundersøkelse viste at forskjellene mellom fattig og rik i Stavanger  hadde økt i perioden fra 2004 til 2009. Dette året disponerte lavinntektsgruppen  3 % av skatteinntektene, mens tallet for de mest ”bemidlede” var  25 %. Ble dette målt mot EU sine fattigdomskriterier viste tallene at et  gjennomsnitt på  8,9 % av byens husholdninger kunne betegnes som fattige i 2008. Men forholdene varierte nye i de enkelte bydelene. I Sentrumsområdet var tallet over 20 %.  I tillegg til familer ble også enslige med inntekt under 172 000 regnet som fattige. Forskjellen mellom fattig og rik i Stavanger var større enn i de andre norske større byer – med unntak av Oslo.

Stor skipstrafikk

Ferger og skipstrafikk var stor. Taufergen bragte 1,4 millioner reisende over fjorden, inkludert mange pendlere. Når det gjalt internasjonal skipstrafikk på norske havner var Stavanger med 6400 anløp på 2 plass etter Bergen. I perioden fra 1999 til 2009 hadde gjennomsnittlig 50 000 skip årlig anløpt  byens kaier.

Dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes tatt i bruk

Dette året  ble et nytt og lenge etterlangtet dobbeltspor på  jernbanestrekningen mellom Stavanger og Sandnes tatt i brukl. Bompengefinansiering og bidrag fra Staten dekket utgiftene til dette prosjektet.

Lyse merket lite til mørkleggingstime

Lørdag kveld 28. mars fra kl. 20.30 til 21.30 skulle byen mørklegges. Initiativet kom fra World Wide Fund for Nature (WWF). Earth Hour som tiltaket ble kalt var en verdensomfattende aksjon som skulle fokus på sammenhengen mellom energiforbruk og klimautfordringer. Alle ble utfordret til å skru av lyset denne timen. Kommunen var nok blant dem som best fulgte oppfordringen.  Både Vålandstårnet, Konsetthuset, Domkirken og Rådhuset var mørklagt. Men blant folk flest var det nok delte oppfatninger om tiltaket. ”Sett fra Vålandstårnet lå byen badet i lys” skrev en avis, og strømleverandør Lyse merket ingenting på sine måleinstrumenter. Arrangørene trodde oppslutningen ville bli bedre i 2010.

Alexander Kristoff  blir kjent i media

I januar ble stavangerne for alvor oppmerksom på syklisten Alexander Kristoff, da han fikk kontrakt med Team Columbia i USA, og ble lagkamerat med flere av verdens beste syklister. Kristoff  var naturligvis glad for fremgangen og interessen for ham.

Negative reaksjoner på kommunestrukturundersøkelse

Påvirket kommunestrukturen på Nord–Jæren områdets næringsliv ? Det ønsket forskningsselskapet IRIS å finne ut. En melding til kommunene i området med invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt i mars. Men tilbakemeldingene ble neppe som forventet. Randaberg svarte for sin del at invitasjonen var drøftet med Sandnes og Sola - med felles enighet om at dette ikke hastet og ikke ville bli prioritert. IRIS trodde denne holdningen skyltes kommunenes skepsis til oppdragsgiveren - Stavanger Næringsforening. Og deres mistanke om at næringsforeningens ”baktanke” var å få påvist at sammenslåing av kommunene ville gagne næringsutviklingen i regionen. Direktør Jostein Soland i Stavanger Næringsforeningen mente det var feil av kommunene å avvise undersøkelsen, og påpekte at viktige oppgaver innenfor samferdsel, boligbygging og arealutnytting burde løses i felleskap og ikke isolert innenfor egne kommunegrenser.

Rogfast tas med i Nasjonal Transportplan

Viktige veiprosjekter var under planlegging i 2009. Det største var forberedelsen av en fergefri tunellforbindelse under Boknafjorden fra Randaberg til Bokn. Regjeringen bestemte at Rogfast skulle komme med i Nasjonal Transportplan i perioden 2010-2019, med sannsynlig byggestart mot slutten av denne perioden. Bompenger og midler fra Staten skulle finansiere denne nye E-39 strekningen mellom nord-og sør Rogaland.

7900 arbeidsplasser i oljerelatert virksomhet i byen

Oljevirksomheten hadde gjennom mange år skapt tusenvis av nye arbeidsplasser på Jæren. Dette året var 7900 arbeidstakere i Stavanger engasjert i oljerelatert virksomhet. Tallene for hhv. Sandnes og Sola var 2800 og 1500.

Men også andre virksomheter opplevde vekst. Det gjalt bl.a næringer tilknyttet sport, underholdning og medievirksomhet. Kommunikasjon og informasjon var en slik bransje.  4 % av byens yrkesaktive innbyggere hadde slike arbeidsoppgaver. Stavanger Aftenblad var en av  de største arbeidsgivere med sine 700 ansatte i konsernssammenheng.

Mange tilskuere i kulturbyåret 2008

I mars bragte avisene oversikt over antallet besøkende og arrangementer i forbindelse med Stavanger sin rolle som kultutrhovedstad i 2008. Direktør Mary Miller mente over 2 millioner personer en eller flere ganger hadde vært betalende tilskuere, deltakere, eller seminardeltakere på fjorårets mange kulturtilbud. Inkludert i det høye  tilskuertallet var TV ungdomsserien ”High Hopes” – med deltakere fra Liverpool og Stavanger - som tilsammen ble sett av over 520000 seere.

Sentralsykehuset frykter svineinfluensautbrudd

En svineinfluensaepidimi  nærmet seg Norge på sensommeren. På Sentralsykehuset ble alt gjort klar for å ta imot pasienter som kanskje kunne bli rammet av sykdommen. I likhet med andre sykehus i hadde SuS fått utstyr for behandling av nyreskader, bl.a 2 dialysemaskiner. Tross en  forventet økning av svineinfluensatilfeller senere på høsten, mente det nasjonale Folkehelseinstituttet at barnevaksinasjonene kunne gjennomføres som normalt. Stavanger sin skolehelsetjeneste bestemte for sin del å utsette vaksineringene til slutten av november. Ved årets slutt var 68000 stavangere vaksinert mot svineinfluensa..

Oljereserver frem til 2060

På Forus hadde Oljedirektoretatet laget en oversikt over tilgjengelige oljereserver i årene fremover. Konklusjonen var at de nye funn som var gjort frem til 2010 var så små at produksjonen på oljefeltene etterhvert ville synke. Direktoratet mente likevel at bruk av nye og mer effektive utvinningsmåter på eldre felt  kunne forlenge oljealderen  frem mot 2060.

Og det lå ennå  langt inn i fremtiden. I 2009 kjøpte Statoil varer og tjenester for 80 milliarder kroner. Halvparten av av innkjøpene ble gjort hos bedrifter i Stavanger og Rogaland, noe som  skapte mange nye arbeidsplasser i ulike bransjer. I perioden fra 2001-2009 økte  dette tallet med 24000 - til 186000 arbeidstakere. Som igjen var en årlig økning på  4,6 %.

Også tjenesteytende næringer hadde i samme tidsrom betydelig vekst og bidro til de gode tidene på arbeidsmarkedet.

Ambisiøse kommunale kulturplaner, men delte meninger fra aktørene

Stavanger hadde ambisiøse planer på kultursektoren i dette året. Egne handlingsplaner for  film, kunst, musikk, scenskunst, og festivalarrangementer skulle gi byen at bredt og handlingsrikt kulturliv, og motivere byens  kulturarbeidere og kunstnere til å bo og arbeide her. Men blant disse var det nok delte meninger om  løftene ville bli fulgt opp av politikerne.

Universitetet ville legge ned fransk, tysk og spanskundervisning

I desember kom en melding fra Universitetet på Ullandhaug som uroet språkstudentene. Ledelsen ønsket  å legge ned undervisningen  i fransk,  spansk og tysk i forbindelse med et omstillingsprosjekt. Det ville bety  budsjettreduksjon på 10,5 millioner, samtidig som 20 årsverk ble borte.

Studentene som ble berørt av dette forslaget hadde organisert seg i en gruppe som ville forsøke å få omgjort disse planene.

Turveiplaner skapte debatt

Saker som fikk mye oppmerksomhet gjalt turstier over private eiendommer.

Flere grunneiere mente kommunen tok seg  ”vel mye til rette” når de planla slike fritidstilbud. Ikke minst når stiene ble anlagt i strandsonen, og like foran stuevinduene hos villaeiere. Mest oppmerksomhet fikk nok en forslaget om ny  tursti langs sjøen i Gauselvågen - der eiere av større eiendommer ned til sjøen protesterte kraftig mot planene. Som følge av dette ville kommunen vurdere et alternativt turstivalg langs gaten Gauselvågen. Byantkvaren kunne opplyse at flere gamle villahager i dette områder hadde like høy vernestatus som bebyggelsen i ”Gamle Stavanger” og derfor  kunne komme i konflikt med slike bestemmelser.

Også i andre deler av byen ble det protestert mot turveiplaner. Men rundt Hålandsvannet var dette arbeidet i gang. Ved Stokkavannet hadde en langvarig planlegging av turtrase endt med et veistykke  som  langt på vei ivaretok grunneierinteresser. I Tømmervikstraen på Hundvåg ble det protestert mot tursti langs stranden. Her endte det med at den ble lagt bak boligområdene. Det gjorde ikke turstien fra Godalen til Ramsvik. Den kom i sjøkanten, tross store innvendinger fra familien Bergesen som hadde en stor eiendom ned til stranden.

Åpningen av en ny lang og tursti langs jenbanens dobbeltspor mot Sandnes  dette året hadde derimot vært mer konfliktfri.

Sandvolleyball VM i Vågen

Sommerens store idrettsbegivenhet i 2009 var VM i sandvolleyball i Vågen. Arrangørene mente 300 000 tilskuere hadde bivånet kampene, som også ble vist på 180 TV stasjoner over hele verden.

De yngste

De mest populære døpenavn dette året var for gutter : Daniel, Marius, Emil. Og for jenter: Sara, Sofie, Emma

Litteratur:

Stavanger Aftenblad : E-avis

Stavanger Bys Historie: Bind 4

Stavanger Kommune: Stavangerstatistikken

Stavanger Kommune: Årsberetninger

 

e.k.s.k

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 06:41:28
Script start
Timing: Jan 20 2022 06:41:28
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 06:41:28
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 06:41:28
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 06:41:28
Script end

Main resources:

Total runtime0.1892 sec
Peak memory usage24,064.0000 KB
Database Queries31

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00870.0267 3,168.40634,720.1875
Module start 'content' 0.03540.1268 7,888.593812,352.0078
Module end 'content' 0.16220.0269 20,240.60162,004.7266
Script end 0.1891  22,245.3281 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01578.3131320.0005
Check MTime0.00814.2639320.0003
Mysql Total
Database connection0.00020.115810.0002
Mysqli_queries0.00291.5270310.0001
Looping result0.00040.1934310.0000
TS translator
TS init0.00392.084730.0013
TS cache load0.00201.031430.0007
TS context load0.00150.780230.0005
Template Total0.130769.130.0436
Template load0.00703.708530.0023
Template processing0.123765.367530.0412
Template load and register function0.00100.549210.0010
states
state_id_array0.00010.054410.0001
state_identifier_array0.00020.119320.0001
Override
Cache load0.00371.9628640.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00120.609510.0012
Fetch class attribute name0.00050.276520.0003
XML
Image XML parsing0.00010.063910.0001
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00000.010620.0000
General
String conversion0.00000.011730.0000
dbfile0.00231.2184130.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
20content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
23content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 50
 Number of unique templates used: 8

Time used to render debug report: 0.0003 secs