Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / Årringene etter år 2000 / 2012

2012

Sterk byvekst,  økte investeringer og dyrere tjenester for innbyggerne.

 Høsten 2011 hadde stavangerpoltikerne vedtatt en betydelig opjustering av byens budsjett for 2012 . Investeringer og drift av en stor norsk by i sterk utvikling medførte økninger på mange viktige områder. Skoler, barnhager,barn og unge med 35 % , levekår 29 %, bymiljø og utbygging 11 %, for å nevne noen poster. Innbyggerne måtte dette året også betale 20 millioner kroner mer for kommunens tjenester. En utgiftspost som nok mange merket var økningen på 600,- kroner for langtidsopphold på byens sykehjem.

Påtroppende ordfører var opptatt av innvandrergrupper.

 

Stavanger hadde fått en ny ordfører ved kommunevalget året før. I sin nyttårstale på Ledaal var Christine Sagen Helgø bl.a opptatt av situasjonen til byens mange innvandrere, og ønsket å videreføre avtroppende ordfører  Leif Johan Sevland sin idé med å invitere en representant fra de 171 forskjellige nasjoner til en årlig samling. Oppmerksomhet mot situasjonen til byens eldre befolkning var også viktig. Hun ønsket å  ha et sterkt engasjement knyttet til miljø, næringsutvkling, boligbygging og infrastruktur, og øket kontakt mellom nabokommunene på politisk nivå.

Ordføreren delte ut prisen til årets Stavanger-kunster, som dette året ble Mareike Wang. Et stipend på 50 000 kroner og et grafisk blad var byens gave til vinneren.

 

Var høye boligblokker løsningen på fremtidig boligbygging ?

 

Kunne Stavanger sitt fremtidige behov for nye tomtearealer bare dekkes ved kommunesammenslutninger på Nord-Jæren ? Nei, mente Høyres gruppeleder Johan Peter Hernes. Løsningen måtte være å bygge i høyden, og ikke på mer matjord. Det var plass til mange  nye innbyggere innenfor byens grenser om  det ble reist ”virkelig høye” boligblokker med f.eks 25 etasjer i byens østre deler,  eller langs bybåndet mellom Stavanger og Sandnes.

 

Uenighet om nedsatt aldersgrense på nattklubber.

 

1627 nye og unge stavangere fikk dette året anledning til å være på nattklubb til kl. 03 om natten, da aldersgensen ble satt ned fra 21 til 20 år. Dette var en frivillig ordning for nattklubbene. Det norske totalavholdsselskap mente forandringen var beklagelig, mens arbeidsgiverorganisasjonen NHO mente politiet fortsatt ville sørge for ro og orden gjennom døgnets mørkeste timer.

 

Våt og rekordkald 17. mai feiring.

 

17. mai dette året ble en våt og kald fornøyelse. Temperaturen kom knapt over 6 grader grader og vinden kom opp i kulings styrke om ettermiddagen. Meterologisk Institutt  hadde ikke  notert en lavere 17. mai temperatur i Stavanger fra måligene startet i 1943.                     ”De vrengte paraplyers dag ” ble et sagt. En nyhet på torget var utplasseringen av en vogn der barn på videvanke kunne hentes, og småskader bli kurert . Det dårlige været la imidlertid ikke demper på folkefesten i Bjergsted, der de besøkende også kunne få smake på empanados fra Chile, thailandsk peperbiff og vårruller fra Thailand.

 

Litteraturhus og Alexander L.Kielland presentasjon i Norges Bank bygg ?

 

Mange ønsket å få et litteraturhus i Stavanger, i likhet med flere  andre norske byer. Kulturhussjef Marit Egaas pekte på Norges Bank sin gamle bygning på Domkirkeplassen som et sentralt og egnet sted for formålet. Hun foreslo at 2 ½ etasje kunne tas i bruk. I tillegg til bruken som litterært senter for byens befolkning kunne  litteraturhuset også gi plass til en presentasjon av Alexander L.Kielland sitt liv og diktning.

 

Nytt bybaneforslag skulle redusere kostnader.

 

Bybanedebatten fortsatte, og fikk stor oppmerksomhet i media. I april ble det bestemt at banen ikke lenger ville få en linje til Sola og Sandnes. Det nye forslaget var å bygge banen fra Stavanger sentrum til Kvadrat, og med busstilbud videre til Sandnes, Sola og flyplassen. Dermed ville bybanekostnadene bli redusert fra 13,3 milliarder kroner til 10 milliarer. Det ville gjøre den rimeligere i konkurransen med  en  bussvei, eller ”busway”, som nå med styrke ble lansert som den beste og billigste alternativet for transport av befolkningen  på Nord-Jæren i årene som kom.

 

Mer kunst skulle øke trivselen på sykehuset.

 

Stavangerkunstneren Pia Myrvold var om sommeren engasjert av Stavanger Universitetssykehus med oppgaven å utvikle det estetiske miljøet på  sykehuset. Malerier og lydkunst inngikk som deler av dette arbeidet der også Andreas Helliesen deltok. Øket trivsel, og bedre helse og behandling var sykerhusledelsens ønskemål for prosjektet.

 

Store lekkasjer i byens vann-nett.

 

Vann- nettet i Stavanger sto foran store utbedringer. IVAR hadde beregnet at 40 % av vannet som ble tilført byen forsvant ut igjen gjennom lekkasje i grunnen uten å bli brukt. Vann - og avløps seksjonen i kommunen håpet å kunne redusere tapet til 20 % ved hjelp av kortsiktige utbedringer og utskifting av vannrør. Planlegging for å ta i bruk Storavatnet i Bjerkreim som en ny stor vannkilde var nå i gang. Men der hadde politikerne innvendinger. De ønsket å få kompensasjon for  bruken av vannet og hevdet det her var snakk om millionbeløp som ble ”tappet” ut av kommunen. 40 gårdsbruk  Bjerkreim ville også bli berørt om Storavannet ble drikkevann-regulert. Den betydelige vannlekkasjen i Stavanger var heller ikke gått upåaktet hen.

IVAR hadde sin sin del ingen forståelse for argumentene fra Bjerkreim.

 

Fremtidig folkevekst skapte store utfordringer.

 

Statistisk Sentalbyrå  mente Stavanger sto fremfor en stor befolkningsøkning de kommende år, og fremskrev innbyggertallet til 150 000 i 2030. I Sandnes ville det bo 100 000 og i hele Jæren-regionen over 560 000 mennesker. Dette ville bety at kommunene på Nord-Jæren kom til å få store utfordringer i forbindelse med utbygging av skoler og helsevesen og andre viktige oppgaver i årene som kom. Utviklingen ville samtidig forsterke diskusjonen  om kommunegrensene i regionen mente SSB.

Stavanger Aftenblad sin sjefredaktør  savnet i november et øket engasjement og mer debatt om denne viktige saken blandt fylkes-og kommunepolitikerne. ”Ikke kast bort arbeidstiden på de små tuene” var hans råd.

 

Mobbesituasjonen på stavangerskolene på akseptabelt nivå.

 

Høsten 2012  presenterte rådmannen i Stavange nye tall over mobbesituasjonen på byens skoler det foregående år,  med  tabeller der enkeltskolene var fordelt på tre kategorier: Ikkeakseptabelt–AkseptabeltogInfridde målkrav. 

Dårligst poengsum underIkke aksepabelthadde 7 klasse Tastarustå skole mens skolene med minst mobbing var Roaldsøy og Vassøy skoler. Undersøkelsen viste også at mellom 10 og 19 % av elevene på 14 skoler ble mobbet i 2011, men at situasjonen når det gjalt barneskolene  var sunket fra 8 til 6 % i perioden 2008-2012. Rådmannen konkludere med at mobbeomfanget på stavangerskolene samlet lå på et akseptabelt nivå.

 

Kunne interkommunalt samarbeid forhindre tvungen kommunesammenslutning ?

 

På samme tid kom også meldingen om innledingen av samarbeid mellom kommunene på Nord-Jæren. Politikerne ønsket å lage felles planer for de kommende års boligbygging, kollektivtransport og næringsområder. Et av spørsmålene var plassering av et nytt Sentralsykehus. Både Våland, Forus og Sandnes kunne være aktuelle steder. Byens aviser trodde hensikten med dette forsøket på en felles frivillig løsning av viktige spøsmål i regionen var å unngå en tvungen sammenslåing av kommunene etter stortingsvalget i 2013.

 

 

 

Alexander Kristoff ble årets beste idrettsutøver.

 

Stavangersyklisten Alexander Kristoff  fikk dette året Stavanger Aftenblad sin pris som byens beste idrettsutøver, i konkurranse med 50 andre kandidater. Flere etappeseire i europeiske sykkelløp, og en bronsemedalje i sommerolympiaden i London  var ikke gått upåaktet hen i hjembyen.

 

Uforandret voldsmengde i 10 års periode.

 

Antallet årlige voldsanmeldelser i 10 års perioden frem til 2012  var omtrent uforandret meldte politiet. Dette tross skiftende åpningstider og skjenkepolitikk i sentrumsområdet. Tallet dette år var ca 200 .

 

Utenlandske kjøretøyer betalte ikke bompenger.

 

Bomringene irriterte mange bilister som lovlydig passerte bomstasjonene med brikke i frontruten. Men Nord-Jæren Bompengeselskap klaget over mange utenlandske biler og vogntog som passerte betalingsautomatene uten å gjøre opp for seg. I 2011 var dette tapet 3,7 millioner, og det ville neppe bli lavere i 2012. Oppsporing og innkreving av ubetalt bomavgift fra utelandske kjøretøyer var dårlig forretning. Bomselskapet hadde f.eks ca. 60 kroner i egne utgifter for å få tilbakebetalt 20 kroner av sjåfører med adresse i Polen.

 

Kommunalt ønske om mer handel på torget fikk en uventet tilbakemelding.

 

Det var delte meninger om Stavanger sitt nye store, hvite og skrå torg. Mange mente det stort sett lå som et folketomt, trist og forblåst område. Kommunen mente noe måtte gjøres med denne saken, og ba Stavanger Sentrum A/S komme med forslag til et mer ”levedyktig og selvdrevet” torg  der marked-og handelsvirksomhet igjen kunne blomstre. Men konklusjonen ble en helt annen. Sentrumsforeningen trodde ikke Torget lenger egnet seg for travel næringsvirksomhet. Det burde først og fremst benyttes som byens festplass ved spesielle anledninger som samlet mange mennesker.

Hermetikkmuseet  fylte 40 år og serverte røykte sardiner.

 

Hermetikkmuseet i Strandgaten fylte 40 år 2012, og jubileet ble behøret feiret med taler og servering av røykte sardiner. Flere fremhevet at museet ikke bare var et utstillingssted for en forgangen næring, men også klarte å levendegjøre hermetikkindustriens historie  ved å bruke og demonstrere mye av utstyret som var utstilt.

 

El bilene ble vanligere i bygatene.

 

I september 2012 var det registrert 8581 Elbiler i Norge. Mange kjørte også rundt i Stavanger, og var fritatt for merverdiavgift ved kjøp, redusert årsavgift, gratis parkering på kommunale parkeringsplasser, kjøring i kollektivfelt, og gratis passering gjennom bomstasjonene.

Denne siste fordelen ble nok misunt av mange diesel-og bensinbileiere, og innslaget av elbiler som Tesla og Nissan Leaf  økte nå raskt i bytrafikken.

 

Start for Ryfast –Rogfast og andre store veiprosjekter.

 

Dette året var arbeidet med den fergefrie Ryfast vei-forbindelsen mellom E-39 i Stavanger og riksvei 13 i Strand igang. Den undersjøiske Solbakktunellen ville bli 14,3 km lang og ha sitt dypeste punkt 290 meter under havoverflaten. Inkludert i dette prosjektet var en ny veiforbindelse mellom Hundvåg og Stavanger Sentrum med en tunell på 4,5 km.

Et ennå større veiprosjekt var også i startfasen. Det var Rogfast, der E-39  ville gå  i en 25,5 km lang tunell under Boknafjorden mellom Harestad i Randaberg og Bokn. Her måtte bilstene kjøre 380 meter under havets overflate. En egen vei-arm til Kvitsøy skulle tillegg skytes ut fra hovedtunellen.

Bygging av en ny E-39 trase fra Mosvannsområdet mot Randaberg var også i full gang i 2012, og omfattet bl.a en ny tunell under Eiganes..

Når disse store prosjektene engang ble avsluttet ville Stavanger ha et gjennomløpende hovedveisystem som delvis lå langt under bakken og knytter Rogfast og Ryfast  sammen.

 

 

Godt resultat for byens øverste ishockey - og fotballag.

 

Ishockeysesongen endte med en hederlig 2. plass for Stavanger Oilers  i serien, sesongen 2012-2013. I foballens eliteserie kom Viking på 5. plass dette året, noe trener Kjell Jonevret syntes var et godt utgangspunkt før kampene neste år.

 

 

ONS var verdens nest største utstillingsarena på sitt område.

 

I dagene fra 28. til 31. mars var det igjen en stor ONS (Offshore Northern Seas) olje-og  gassutstilling i Stavanger. Oljemessen ble første gang arrangert i 1974, og hadde gjennom årene gjennomgått en stor utvikling. Nå var den blitt verdens nest største utstillingsarena for internasjonal olje og gassvirksomhet. 59913 personer besøkte messen, som dette året fikk tidligere stavangerordfører Leif Johan Sevland som ny direktør. Han overtok denne stillingen etter Kjell Ursin-Smith som tidligere hadde ledet ONS gjennom flere år.

 

 

Kronprins Håkon åpnet byens nye konserthus.

 

Den overlegent største begivenheten på kulturområdet i 2012 var åpningen av det nye konserthuset i Sandvigå. Den 15. september åpnet kronprins Håkon det nye praktbygget til 1,2 milliarder kroner. Forhistorien hadde tatt lang tid, og startet egentlig med ombyggingen av den eldre kuppelhallen i Bjergstedparken til byens første konserthus  i 1982. Men dette ble etter hvert for lite til å kunne dekke mange ønsker og behov, og forslag om et nytt og mye større konserthus ble lansert i 1998. Planene fikk  i årene som fulgte bred tilslutning og støtte fra stavangers politikere, ikke minst fra ordfører Leif Johan Sevland. Det tok likevel mange år å fullfinansiere dette store byggeprosjektet, det både staten, kommunen og private sponsorer bidro med store beløp. Sentrale elementer i konserthuset var de to store salene. Flerbrukssalen Jens Zetlitz med plass til 1500 publikummere, og den noe større orkestersalen Fartein Valen som  rommet 1900 personer. Begge salene kunne brukes samtidig til vidt forskjellige musikkarrangementer uten at dette skapte støyproblemer.

På konserthuset sin hjemmeside ble virksomheten presentert slik:

”Tegnet, planlagt, og bygget for å romme et komplett spekter av musikalske sjanger, scenekunst og andre kunstuttrykk”.

 

Julaften, folketall og døpenavn dette året.

 

Hvordan var været julaften 2012 ? Det var mildt, men med regn utover dagen.

 

Folketallet i Stavanger var 129 191 i 2012                                                                                             

 

Emma, Ella, og Nora var de mest populære jente-dåpsnavnene, mens guttene het William, Jonas og Henrik.

 

 

e.k.s.k  

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 06:00:47
Script start
Timing: Jan 20 2022 06:00:47
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 06:00:47
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 06:00:47
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 06:00:48
Script end

Main resources:

Total runtime0.2474 sec
Peak memory usage24,064.0000 KB
Database Queries31

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00910.0288 3,168.40634,720.1875
Module start 'content' 0.03790.1827 7,888.593812,363.3984
Module end 'content' 0.22060.0267 20,251.99222,006.8828
Script end 0.2473  22,258.8750 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01636.5799320.0005
Check MTime0.00853.4300320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.134710.0003
Mysqli_queries0.00301.2213310.0001
Looping result0.00040.1568310.0000
TS translator
TS init0.00401.632830.0013
TS cache load0.00200.808130.0007
TS context load0.00150.595030.0005
Template Total0.184174.430.0614
Template load0.00763.078230.0025
Template processing0.176471.320330.0588
Template load and register function0.00120.481910.0012
states
state_id_array0.00010.046510.0001
state_identifier_array0.00020.097420.0001
Override
Cache load0.00461.86561390.0000
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00130.531610.0013
Fetch class attribute name0.00050.195720.0002
XML
Image XML parsing0.00010.045710.0001
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00000.008120.0000
General
String conversion0.00000.015830.0000
dbfile0.00230.9334130.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
24content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
24content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 53
 Number of unique templates used: 6

Time used to render debug report: 0.0002 secs